podílí se na utváření vzdělávacího prostředí tak, aby přispívalo k naplňování potřeb, jeho a ostatních členů školní komunity, v jednotlivých oblastech wellbeingu

PTW-POW-000-ZV5-001
divider

Popis a zdůvodnění

Znalostní základ výsledku učení žák dosahuje v oboru Osobnostní a sociální výchova a Člověk a jeho svět.

Očekávaný výsledek učení umožňuje žákovi, aby se stal spolutvůrcem podporujícího a podnětného vzdělávacího prostředí, umožňujícího každému členovi školní komunity naplno rozvíjet svůj fyzický, kognitivní, emocionální, sociální a hodnotový potenciál a aktivně přispívat k wellbeingu druhých. Je důležité, aby se žák aktivně podílel na vytváření podmínek pro vzdělávání podporujících bezpečí a přijímání druhými, a umožňujících každému členovi školní komunity naplňování jeho individuálních potřeb.

Znalosti, dovednosti, postoje a hodnoty, které žák získá v relevantních vzdělávacích oblastech následně uplatňuje ve prospěch vlastního wellbeingu i wellbeingu dalších aktérů vzdělávání v dané škole (žáků i pracovníků školy). 

Očekávaný výsledek učení zahrnuje řadu dílčích aspektů spojených s jednotlivými oblastmi wellbeingu – podporu bezpečí a fyzického zdraví, naplňování emocionálních potřeb, řešení problémů, zvládání stresu a náročných situací, učení, vytváření a udržování respektujících vztahů i vytváření hodnotového rámce a duchovního rozvoje. K jeho naplňování dochází napříč vzdělávacími oblastmi v prostředí školy i digitálním vzdělávacím prostředí.

Očekávaný výstup tak reaguje na výzvu pracovat s tématem wellbeingu napříč vzdělávacími oblastmi (MŠMT, 2023) a na požadavek Hlavních směrů revize RVP ZV akcentovat problematiku wellbeingu žáků (MŠMT, 2022).

Hodnoty

  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • spolupodílí se na bezpečném klimatu školního vzdělávacího prostředí, včetně digitálního
  • navrhne a vyzkouší si s ostatními žáky možnosti, jak podpořit respektující a podpůrné vztahy mezi všemi členy školní komunity
  • navrhne a vyzkouší možnosti, jak svým chováním rozvíjet pozitivní klima třídy a školy
  • nasměruje druhé, když potřebují získat pomoc při řešení konkrétních problémů v učení, vztazích s vrstevníky nebo pracovníky školy a v mimoškolním prostředí
  • diskutuje strategie podpory začlenění žáka do kolektivu třídy (co může žák udělat sám a jak ho mohou podpořit ostatní)
  • zkouší si poskytovat podporu při nezdaru nebo emocionální nepohodě (co může pro sebe udělat žák sám a co pro něj mohou udělat ostatní)
  • navrhne možnosti, jak může svou aktivitou podpořit dosahování vzdělávacích cílů u sebe a u svých spolužáků

Očekávané výsledky učení