aktivně spoluutváří vzdělávací prostředí tak, aby přispívalo k naplňování potřeb, jeho a ostatních členů školní komunity, v jednotlivých oblastech wellbeingu

PTW-POW-000-ZV9-001
divider

Popis a zdůvodnění

Znalostní základ výsledku učení žák dosahuje v oboru Osobnostní a sociální výchova , Výchova ke zdraví a bezpečí, Výchova k občanství

Očekávaný výsledek učení podporuje žáka v tom, aby se stal spolutvůrcem podporujícího a podnětného vzdělávacího prostředí, umožňujícího každému členovi školní komunity naplno rozvíjet svůj fyzický, kognitivní, emocionální, sociální a hodnotový potenciál a aktivně přispívat k wellbeingu druhých. Je důležité, aby se žák aktivně podílel na vytváření podmínek pro vzdělávání podporujících bezpečí a přijímání druhými, a umožňujících každému členovi školní komunity naplňování jeho individuálních potřeb.

Znalosti, dovednosti, postoje a hodnoty, které žák získá v relevantních vzdělávacích oblastech následně uplatňuje ve prospěch vlastního wellbeingu i wellbeingu dalších aktérů vzdělávání v dané škole (žáků i pracovníků školy). Očekávaný výstup zahrnuje řadu dílčích aspektů spojených s jednotlivými oblastmi wellbeingu – podporu bezpečí a fyzického zdraví, naplňování emocionálních potřeb, řešení problémů, zvládání stresu a náročných situací, učení, vytváření a udržování respektujících vztahů i vytváření hodnotového rámce a duchovního rozvoje. K jeho naplňování dochází napříč vzdělávacími oblastmi v prostředí školy i digitálním vzdělávacím prostředí.

Hodnoty

  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • aktivně přispívá ke zvyšování bezpečnosti fyzického a digitálního vzdělávacího prostředí
  • uplatňuje zásady pro budování a udržování respektujících a podpůrných vztahů ve fyzickém i digitálním vzdělávacím prostředí
  • uplatňuje efektivní strategie podpory začlenění žáka v kolektivu třídy
  • v interakci s žáky i pracovníky školy uplatňuje konkrétní komunikační strategie, které přispívají k pozitivnímu klimatu školy.
  • poskytne emocionální podporu jinému žákovi prožívajícímu nezdar nebo emocionální nepohodu
  • přispívá svou aktivitou k naplňování vzdělávacích cílů svých spolužáků
  • uplatňuje chování vycházející ze školou (společensky) uznávaných hodnot a etických principů

Očekávané výsledky učení