uplatňuje vhodné způsoby sociální interakce ve skupině v modelových situacích

CSP-OSV-002-ZV9-005
divider

Popis a zdůvodnění

Sociální interakce je běžnou součástí našeho života. Posilování sociálních dovedností pro kooperaci, stejně jako seberegulačních dovedností a odolnosti v interakci s druhými je potřeba systematicky, cíleně a dlouhodobě rozvíjet. Pro zvládnutí bezpečné a efektivní interakce je potřeba vnímat situaci ve skupině, přizpůsobit se jejím proměnám s využitím různých strategií.

Žák zkouší v modelových situacích různé formy sociální interakce ve skupině, různé role a seberegulaci. Reflektuje své jednání (kdy a jak například prosazoval svůj názor, kdy a jak odstoupil od svého nápadu a podpořil nápad druhého apod.). Modelové situace pomáhají nácviku důležitých dovedností sociální interakce v rozdílných situacích, které vyžadují porozumění jejich kontextu, jako je například kooperace a soutěžení. 

Zkušenosti a jejich reflexe posilují sociální dovednosti žáka, důležité jsou také pro utváření a udržování respektujících vztahů s druhými, které jsou základem pro celkové klima školy i pro budoucí život žáka v kontextu rodiny, práce aj. 

Hodnoty

  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • zkouší si různé role ve skupině a vyhodnotí je z hlediska sociálních dovedností pro skupinovou práci: jasné formulace názorů, zřetelné prezentování, respektující komunikace, asertivní vyjadřování svého názoru a řešení konfliktů, vedení a organizování práce skupiny apod.
  • vyhodnocuje své seberegulační a sociální dovednosti v situaci nesouhlasu, navazování na druhé a rozvíjení jejich myšlenek, prosazení/odstoupení od vlastního nápadu, podřízení se, vedení druhého
  • aktivně naslouchá, vede věcnou argumentaci a podává popisnou (formativní) zpětnou vazbu ke členům týmu
  • reflektuje svůj vztah ke kooperaci a soutěžení a posoudí vhodnost jejich využití v různorodých situacích 
  • respektuje etická pravidla soutěžení

Očekávané výsledky učení