vyrovnává se s odlišnostmi s respektem k druhým lidem

KPS-EMP-000-ZV9-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE

 • uvědomuji si, že jsem pro žáky aktivním vzorem etického chování a empatie 
 • ve výuce v rámci různých témat věnuji pozornost otázkám etiky a mezilidských vztahů a provázím žáky diskusí o situacích, které vyžadují empatii a respekt 
 • vědomě pracuji s vlastními předsudky 
 • představím žákům příběhy, které zdůrazňují důležitost respektu k odlišnostem 
 • s žáky mapuji, co se podle nich skrývá pod pojmem respekt 
 • při reflexi aktivit se zaměřuji na tematiku empatie a respektu k různým přístupům a názorům 
 • diskutuji s žáky o různých tradicích, zvyklostech, kulturních specificích dle oborových témat  
 • navozuji praktické situace, ve kterých se žáci mohou naučit empatii a hledání kompromisů (např. domluvy na třídních výjezdech, pravidel, dělení práce ve skupině apod.) 
 • podporuji vzájemnou pomoc mezi žáky (ve výuce, ale i při překonávání osobních výzev) 
 • oceňuji žáky za ohleduplné chování a projevy empatie 
 • do výuky řadím aktivity, hry, modelové hry, dramatizaci a cvičení zaměřená na aktivní poslech, komunikaci (umožnění nahlížení problematiky z různých úhlů) 
 • podporuji žáky v tom, aby projevovali své názory a potřeby a nebáli se při svém učení chybovat, o chybách přemýšleli a dále se z nich učili (vlastní chyby odkrývám žákům a žákyním jako příležitosti k učení)
 • dávám žákům prostor spoluvytvářet pravidla (pracuji se sankcemi za porušení pravidel transparentně a v souladu s pravidly školy, Usiluji, aby co nejvíce odpovídaly přirozeným důsledkům přečinu)
 • důsledně reaguji na případné chování žáků, které závažně narušuje prostředí pro učení nebo vztahy ve třídě i se mnou

Hodnoty

 • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

NÁMĚTOVNÍK PROJEVŮ ŽÁKA:

komponenta: empatie  

 • odmítne komunikaci nebo chování, které mu není příjemné, nebo je v rozporu s pravidly 
 • chápe propojení citů a chování jiných lidí, hodnotí danou situaci také z pohledu jiné osoby 
 • reaguje na pocity a potřeby druhých, aktivně je podporuje 
 • využívá dovednosti empatie pro mezilidské porozumění a nekonfliktní řešení problémových situací 

komponenta: respekt, tolerance  

 • respektuje rozdíly mezi lidmi, neodsuzuje ostatní kvůli odlišnostem 
 • podporuje rovnost všech 
 • vyjadřuje se s úctou a bez předsudků k rodinném pozadí, kultuře nebo víře ostatních lidí 

komponenta: etika  

 • jedná v souladu se všeobecně přijímanými a uznávanými pravidly slušnosti a chování ve třídě, škole, společnosti   
 • analyzuje různé situace a problémy z etického hlediska 
 • činí morální rozhodnutí na základě etických principů společnosti a argumentace 

Očekávané výsledky učení