reflektuje ve vztazích společné znaky a odlišnosti u sebe a druhých, předchází možným chybám ve vnímání druhých

CSP-OSV-002-ZV9-004
divider

Popis a zdůvodnění

Cílem tohoto očekávaného výsledku učení je poznání sebe ve skupině, rozpoznání základních chyb ve vnímání druhých a budování respektu k odlišnostem. Poznání druhých je základním předpokladem pro jejich pochopení a rozvíjení respektujících a podpůrných vztahů.

Zkušenost s vnímáním a přijímáním jedinečnosti druhých získává žák přirozeně ve vztazích ve skupině (školní třídě). Na základě řízených činností rozvíjí sebereflexi ve vnímání druhých, kriticky vyhodnocuje informace o druhých a předchází předsudkům. Tyto dovednosti podporují dobré vztahy mezi členy školní komunity a snižují rizika nedorozumění, diskriminace atd. 

Hodnoty

  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • popíše společné znaky a odlišnosti sebe a druhých ve svém blízkém okolí (spolužáků) – co je spojuje a v čem se liší na úrovni vlastností, zájmů, chování, silných stránek, potřeb
  • popíše přínos jedinečnosti sebe a druhých pro skupinu (školní třídu) v různorodých situacích
  • v modelových situacích popíše výhody a případná rizika odlišností pro utváření vztahů s druhými
  • v modelových situacích rozpozná a charakterizuje chyby ve vnímání druhých a zkouší strategie, jak jim předcházet

Očekávané výsledky učení