rozezná hodnoty, stereotypy a předsudky v mediálních sděleních, porovná je s hodnotami a postoji svého okolí a navrhne jak předcházet rizikům působení masových a síťových médií

PTS-ZSM-000-ZV9-002
divider

Popis a zdůvodnění

Znalostní základ výsledku učení žák dosahuje v oborech  Dějepis, Výchova k občanství, Český jazyk a literatura 

Dosažením očekávaného výsledku učení si žák získává dovednosti nutné ke kritickému vyhodnocování soudů, které se do konkrétních mediálních sdělení promítají. 

Média nabízejí témata k přemýšlení a zaujímání postoje spolu s perspektivou, kterou je na tato témata možné nahlížet, tzv. je „rámcují“: přesvědčují a získávají argumenty, vyvoláváním emocí, manipulací. Očekávaný výstup vede žáka k rozpoznávání užitých rámců, jako jednoho ze základních předpokladů kritického přístupu k mediálnímu působení. 

Ve sděleních, která média nabízejí, je možné nacházet nejrůznější přiznané i nepřiznané soudy o lidech, skupinách lidí, době, společnosti, historii, hodnotách atd. Tyto soudy je možné kritickým přístupem odhadovat ze způsobu zasazení sdělení do kontextu, z volby výrazových prostředků, výběru faktů a informací, z prezentace postojů. 

Hodnoty

  • Důstojný život pro všechny
  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  •  na konkrétních příkladech se učí poznávat, z kterých výrazových prostředků je sdělení sestaveno (jazyk, obraz, pohyb, hudba, bezprostřednost, stylizace a pod.) 
  • uvědomuje si, která témata se v mediálních sděleních nabízejí. 
  • zdůvodňuje, proč jsou svobodná média důležitá pro fungování demokratické společnosti. 
  • hledá možné záměry, které za volbou témat a výrazových prostředků stojí. 
  • nachází možnosti vyjádření jiných záměrů tvůrčí volbou alternativ

Očekávané výsledky učení