na základě vlastní zkušenosti uvede příklady, jak konzumace médií může ovlivnit jeho postoje nebo postoj jeho vrstevníků k určitému tématu

PTS-ZSM-000-ZV5-001
divider

Popis a zdůvodnění

Znalostní základ výsledku učení žák dosahuje v oboru  Člověk a jeho svět, Český jazyk a literatura, Informatika.

Dosažením očekávaných výsledků učení si žák na konkrétních příkladech uvědomuje, že masová a síťová média mimo jiné slouží jako nástroj k učení, k zábavě, k využívání volného času a že tato média přinášejí velké šance, ale také rizika (závislost, kyberšikana aj.) Masová a zejména síťová média (prostřednictvím např. youtuberů, influencerů a dalších) ovlivňují jeho slovní zásobu, chování, módu/oblékání, časové rozvržení dne, hodnotové soudy, rovněž tak aktivity jedince i celé rodiny. Proto je důležité, aby si žák uvědomoval možnou provázanost svého jednání a postojů, jakož i jednání a postojů svých nejbližších (rodina) a svých vrstevníků s mediálním konzumem.  

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Důstojný život pro všechny
  • Podpora udržitelných technologií a inovací

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • hledá a popisuje pravidelnosti, které vysledoval v užívání médií u sebe sama, svých vrstevníků a svém okolí
  • nachází příklady toho, jak užívání médií ovlivňuje jeho zájmy a koníčky
  • uvádí témata, která jsou v méídich nabízena a sdělí ostatním co si o nich myslí 
  • postupně si uvědomuje , zda a co by chtěl/a na svém užívání médií změnit, diskutuje o tom s ostními (popř. vysvětlit možné negativní důsledky nadměrného mediálního konzumu).

Očekávané výsledky učení