rozezná a vysvětlí jak se konkrétní mediální sdělení snaží ovlivnit vnímání společensky významného tématu

PTS-ZSM-000-ZV9-001
divider

Popis a zdůvodnění

Znalostní základ výsledku učení žák dosahuje v oborech  Dějepis, Výchova k občanství, Český jazyk a literatura 

Dosažením očekávaného výsledk učení si žák uvědomuje, že Média nabízejí témata k přemýšlení a zaujímání postoje spolu s perspektivou, kterou je na tato témata možné nahlížet. Uživatele médií přesvědčují a získávají na svou stranu argumenty (včetně argumentačních faulů), vyvoláváním emocí, manipulací. Očekávaný výsledek učení vede žáka k rozpoznávání užitých kontextů jako jednoho ze základních předpokladů kritického přístupu k mediálnímu působení. 

Za sděleními, která média nabízejí, je možné spatřovat či odhalovat nejrůznější záměry, s nimiž byla zveřejněna. Tyto záměry je možné odhadovat z volby výrazových prostředků, výběru faktů a informací, prezentace postojů. Cílem očekávaného výstupu je kriticky vyhodnocovat možné záměry, které za konkrétními mediálními sděleními stojí.

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • postupně nalézá (uvědomuje si), z kterých výrazových prostředků je sdělení sestaveno (jazyk, obraz, pohyb, hudba, bezprostřednost, stylizace a pod.) 
  • uvědomuje si, která témata se v mediálních sděleních nabízejí. 
  • hledá zdůvodnění, proč jsou svobodná média důležitá pro fungování demokratické společnosti. 
  • hledá možné záměry, které za volbou témat, kontextů a výrazových prostředků stojí. 
  • nachází možnosti vyjádření jiných záměrů tvůrčí volbou alternativ 

Očekávané výsledky učení