na konkrétních příkladech uvádí, které informace a odkud nejčastěji přijímá, a vysvětluje, proč tomu tak je, a kriticky vyhodnocuje obsah, záměr a dopad těchto sdělení

PTS-ZSM-000-ZV5-002
divider

Popis a zdůvodnění

Znalostní základ výsledku učení žák dosahuje v oboru  Člověk a jeho svět a Český jazyk a literatura 

Dosažení očekávaného výsledk učení umožňuje žákovi, aby pochopil, že média hrají významnou roli v každodenním životě, a proto je důležité, aby se naučil reflektovat vlastní užívíní medií (například pomocí tzv. mediálního deníku) a dokázal vyhodnotit, která média používá nejvíce/nejméně a proč. Se kterými typy aktivit má jednotlivá média spojena (škola, komunikace s ostatními, zábava aj.);  bez kterého média si svůj život nedokáže představit a proč; ze kterých médií přebírá informace a proč. Určí jednotlivé typy sdělení (zejména rozezná reklamu a fikci od zpráv a komentářů) a vyhodnotí emocionální náboj konkrétního sdělení. Určí, které informace a odkud nejčastěji přijímá, a zvažuje, proč tomu tak je. V nabídnutém jednoduchém textu dokáže identifikovat fakta, určí jejich původ/zdroj a odliší je od vyjádření názorů či postojů. To vše je základním předpokladem pro bezpečný život s médii. Důležité je, aby se žák naučil vyhodnocovat spolehlivost zdroje, spravovat a kultivovat vlastní digitální identitu a uvědomil si neodvolatelnost činů v online světě. 

Pro současný svět je příznačná obrovská nabídka nejrůznějších informací, které pak v důsledku spoluovlivňují, s jakým viděním světa se jedinec ztotožní. Význam, věrohodnost a hodnota těchto informací do značné míry závisí na tom, jaký je jejich původ – jeho roli je ale obtížné si uvědomit. Cílem očekávaného výstupu je posílit vnímavost vůči původu informací a prohloubit sebereflexi procesů, které za výběrem konkrétního zdroje informací stály. 

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • identifikuje zdroje, které užívá a mezi nimi zdroje, jimž důvěřuje. 
  • zdůvodňuje svoji volbu. 
  • vyhledává alternativní zdroje a posuzuje jejich věrohodnost. 

Očekávané výsledky učení