Život s médii

divider

Tematický okruh Život s médii se zaměřuje na uvědomování si, zkoumání, reflektování a vědomé korekce užívání médií v každodenním životě. Média (tradiční „masová“ i nová „síťová“) se stala neodmyslitelnou součástí každodenního života, ten je jimi prostoupen, jsou zdrojem získávání informací a představ o světě, nástrojem zábavy i obohacování znalostí a dovedností. Užívání médií představuje současně velké potenciální obohacení osobního i veřejného života, při reflektovaném užívání posiluje možnost demokratické participace i tvůrčí seberealizace. Přestavuje ale také značné potenciální riziko, sahající od možnosti cíleného i bezděčného šíření nepravdivých či klamavých informací přes nabídku zkreslených či zjednodušených poznatků po vytváření falešných představ o světě kolem nás. Tematický okruh směřuje k tomu, aby žák vnímal roli a postavení médií ve svém životě i v životě svého okolí, snažil se kriticky vyhodnocovat zdroje informací, které média nabízejí, odhaloval manipulativní techniky, jež média používají, a osvojoval si postupy využití médií k efektivnímu a poctivému oslovování druhých. Kritickým rozborem reálných i vlastních mediálních výstupů si pěstuje ostražitost vůči přiznaným i nepřiznaným (nebo dokonce neuvědomovaným) paušálním soudům, argumentačním faulům, předsudkům a stereotypům obsaženým v mediálních sděleních (od zpravodajství a komentáře přes reklamu po fiktivní příběhy), aby dokázal čelit výzvám světa plně prostoupeného médii ve všech rovinách života společnosti od osobní sféry po politickou a přijmout svůj díl odpovědnosti za samostatné rozhodování o vlastní podobě (vy)užívání médií. 

Očekávané výsledky učení