Rozmanitý a propojený svět

divider

Propojený a rozmanitý svět se zaměřuje na objevování, zkoumání a reflektování rozmanitosti mezi lidmi a prostředími ve světě. Směřuje k tomu, aby žák vnímal rozmanitost světa kolem sebe a byl připravený na aktivní respektující život v něm. Prostřednictvím situací či sdílených příběhů, v nichž žák zažívá rozmanitost, si utváří nehodnotící otevřený postoj k rozmanitostem jak v blízkém okolí, tak ve světě. Podporuje u žáků zájem o druhé a respekt k lidským právům přispívající k zajištění důstojného života pro každého. Připravuje žáky na život v současném globalizovaném světě, aby dokázali čelit jeho výzvám, podílet se na utváření budoucnosti a přijmout svůj díl odpovědnosti za situaci ve svém okolí i ve světě. Zaměřuje se proto na vnímání světa jako celku, jeho propojenosti a vzájemné závislosti a své role v něm. Žák je veden k porozumění skutečnosti, že události a rozhodnutí na úrovni jednotlivce, komunity i státu mají následky globálních rozměrů. Zkoumá nerovnosti současného světa, jejich příčiny a důsledky. Rozvíjí u žáků kritické myšlení, empatii a solidaritu a posiluje jejich vědomí vlastní účinnosti a schopnost rozpoznávat vhodná řešení podporující udržitelný rozvoj.

Očekávané výsledky učení