rozpoznává příležitosti, jaké jemu i společnosti přináší propojenost světa, a rizika, která z propojenosti vyplývají

PTS-RPS-000-ZV9-001
divider

Popis a zdůvodnění

Znalostní základ výsledku učení žák dosahuje v oboru Geografie, Výchova k občanství, Dějepis, Český jazyk a literatura, Chemie

Dosažení očekávaného výsledku učení vede k hlubšímu porozumění světu jako propojeného celku, kdy žák usiluje rovněž o porozumění své roli v propojeném světě. Je si vědom, že propojenost světa s sebou přináší řadu příležitostí, jako je např. cestování, rozvoj technologií, možnosti studia a práce, nové tradice atd., a současně i rizika, jako např. rostoucí spotřeba, bezpečnost v kyberprostoru aj. Žák posuzuje příležitosti a rizika ve vztahu k sobě i ke společnosti.

V rychle se měnícím a stálém více propojeném světě je pro člověka nezbytné porozumět fenoménům, které proměnu a propojenost světa provázejí. Pro mladé lidi je nezbytné uvažovat v tomto kontextu o svém budoucím životě, hledat pro sebe příležitosti a naději „v lepší svět“.

Výrazně přispívá k naplnění hodnotového rámce, a to všech jeho oblastí.

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Respektování potřeb planety
  • Podpora udržitelných technologií a inovací
  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • pojmenovává souvislosti mezi globalizací a různými aspekty svého života i života jiných lidí (např. oblékání, stravování, komunikace, bydlení, cestování, studium, zaměstnání, zájmy a volný čas, umění a kultura, tradice a zvyky).
  • pozornost věnuje roli nových technologií v dnešním světě. 
  • na základě zažitých zkušeností a dění ve svém okolí a ve světě zkoumá výhody a nevýhody propojenosti dnešního světa. Na příkladech posuzuje, jak propojenost a vzájemná závislost ve světě ovlivňuje pozitivně i negativně životy lidí na různých místech světa a v různém socioekonomickém postavení.
  • posuzuje, jaké příležitosti pro něj mohou pramenit z propojenosti světa a co naopak může být pro jeho život rizikem.
  • posuzuje rovněž příležitosti a rizika plynoucí pro společnost, kdy může uvažovat na různých úrovních – obce, místního regionu

Očekávané výsledky učení