vysvětlí význam pedosféry a litosféry jako zdroje obživy, surovin a životního prostředí organismů včetně člověka

CAP-CHE-002-ZV9-010
divider

Popis a zdůvodnění

Jedná se o komplexní výstup, sestavený z několika dílčích výstupů, které se vzájemně doplňují a podmiňují celkový obraz problematiky půdy nejen jako životního prostředí a nástroje pro obživu obyvatelstva, ale také jako zdroje nerostných surovin.

Z hlediska složení půdy je nutné vycházet nejprve z prvkového složení půdy a významných sloučenin, ze kterého vyplyne jejich použití jako prvotních surovin pro průmysl a další oblasti lidské činnosti. Žáci rozlišují základní suroviny podle povahy na kovy (hliník, železo, zinek a olovo), nekovy (uhlík, síra, fosfor) a polokovy (křemík), popř. jejich významné sloučeniny, a na základě jejich vlastností usuzují na jejich využití. V této problematice je klíčovým aspektem také udržitelnost využívání těchto surovin v budoucnosti a ekologické aspekty jejich dobývání.

Z druhého pohledu je také půda základní potřebou pro obživu obyvatel díky rostlinné výrobě a zemědělství. Žáci by měli kriticky posuzovat míru a potřebu využívání hnojiv a pesticidů v zemědělství a na zahradách a objasní vliv jejich nadužívání na zdroje vody, organismy a ekosystémy.

Půda a její využití jsou dalším přirozeným kontextem, jehož prostřednictvím lze žákům uspořádat a objasnit některé přírodní a stále častěji i průmyslové a ekologické záležitosti, zároveň s tím také přiblížit principy oboru.

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • popíše zastoupení jednotlivých prvků v litosféře a uvede příklady průmyslově významných chemických prvků a sloučenin
  • rozlišuje pojmy prvotní a druhotné suroviny a uvádí jejich příklady
  • rozlišuje prvky na nekovy, polokovy a kovy a uvádí charakteristické vlastnosti konkrétních zástupců těchto látek
  • uvede příklady využití významných prvotních a druhotných surovin
  • zhodnotí přínosy a rizika spojená se získáváním prvotních surovin
  • identifikuje hlavní skupiny chemických látek užívaných v zemědělství a posoudí význam a dopady jejich užívání na životní prostředí
  • objasní spojitost mezi nadměrným užíváním hnojiv a zhoršováním kvality vody

Očekávané výsledky učení