objasní příčiny neobnovitelnosti a nerovnoměrného rozložení zdrojů minerálů, energie, podzemní vody a dopady jejich těžby a využití na zdraví lidí a přírodu

CAP-PRI-005-ZV9-019
divider

Popis a zdůvodnění

Důraz je kladen na omezenost a neobnovitelnost přírodních zdrojů v důsledku dlouhotrvajících procesů jejich vzniku a těžby.

Dopady na lidské zdraví a životní prostředí jsou představovány obecně z biologického hlediska (nikoli se zaměřením na jejich lokalizaci – viz Geografie).

Jedná se o aktuální téma související s energetikou, změnou klimatu, nerovnoměrnou distribucí finančních a nerostných zdrojů v globální lidské společnosti a s migrací obyvatel. V souvislosti s dlouhým trváním vzniku přírodních nerostných zdrojů je důležité, aby měl žák základní představu o procesech, které vedou k jejich vzniku a co je příčinou jejich nerovnoměrného rozmístění na Zemi. OVU klade důraz na rozvoj kritického myšlení, čtenářské gramotnosti (např. vyhledávání důležitých informací v různorodých textech), rozvíjí mezipředmětové vztahy v rámci přírodovědných oborů (chemie, fyzika, fyzická geografie) a socioekonomických předmětů (ZSV, sociální geografie).

Hodnoty

  • Podpora udržitelných technologií a inovací

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • společně s ostatními diskutuje, jaké významné nerostné suroviny a energetické zdroje jsou součástí běžné potřeby člověka, co vedlo k jejich vzniku a jak je používá v běžném životě
  • na základě relevantních zdrojů informací popíše procesy vedoucí ke vzniku nalezišť vybraných surovin (ropa, uhlí, zemní plyn, rudy, nerudy, drahé kameny) a podzemní vody
  • porovná dobu trvání jejich vzniku a množství zásob v zemské kůře s rychlostí jejich spotřeby člověkem a vyvodí jejich neobnovitelnost
  • posoudí současné i potenciální budoucí dopady využívání zdrojů nerostů, energie a podzemní vody na životní prostředí a lidské zdraví
  • objasní význam recyklace zpracovaných přírodních zdrojů (např. kovů) a hledání způsobů jejich efektivnějšího využívání (oběhové hospodářství) včetně jejich možného nahrazení obnovitelnými zdroji (např. při výrobě energie)

Očekávané výsledky učení