vybírá, plánuje, realizuje a vyhodnotí společně se spolužáky nebo dalšími lidmi opatření potřebná pro posílení udržitelnosti v místní komunitě či ve světě

PTP-UDR-000-ZV9-003
divider

Popis a zdůvodnění

Znalostní základ výsledku učení žák dosahuje v oboru Geografie, Přírodopis, Chemie, Informatika, Výchova k občanství.

Dosažení očekávaného výsledku učení předpokládá, že žákovský projekt přesáhne hranice školy, tj. proběhne například ve spolupráci s obecním úřadem, širší veřejností, nevládní organizací, rodiči atd. Realizovaný projekt by měl být smysluplný a měl by pokud možno přinést trvalejší změnu (nikoliv např. pouze jednorázové vyčištění určité přírodní oblasti). O problému a jeho řešení by žáci měli komunikovat s dalšími skupinami obyvatel. 

Předpokladem úspěšného splnění očekávaného výstupu je, že a) žáci si vyberou projekt, smysluplně reagující na reálný problém, b) žáci se podílejí na rozhodování ve všech fázích práce na projektu, c) žáci spolupracují s dalšími lidmi či organizacemi, kteří jsou pro prosazení jejich záměru  důležití. 

Aby žáci získali přesvědčení, že dokážou vlastním úsilím podporovat udržitelnost, musí zažít, že něco opravdu dokázali změnit. Protože většina potřebných změn vyžaduje spolupráci více lidí, musí rozvinout svoji schopnost spolupracovat na řešení problému se spolužáky. 

Hodnoty

 • Sdílené poznání
 • Respektování potřeb planety
 • Podpora udržitelných technologií a inovací
 • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

 • sestaví tým, který bude spolupracovat na projektu
 • identifikuje společně s ostatními , jaké problémy související s udržitelností (např. problémy životního prostředí, sociální problémy) se projevují v jejich komunitě (místě, kde žijí, jeho okolí, či jiné zvolené lokalitě)
 • diskutuje o tom, jakým způsobem tyto problémy souvisí s problémy, které se řeší i jinde ve světě (např., jak souvisí sucho v jejich regionu se změnami klimatu)
 • rozhoduje na základě předem dohodnutých kritérií o tom, jaký problém by chtěl se spolužáky řešit
 • zkoumá zvolený problém
 • s použitím různých badatelských metod (včetně například práce s médii, AI) identifikuje, jaké názory na problém a jeho možná řešení existují a jak je problém případně diskutován a interpretován v médiích
 • porovnává různá možná řešení z hlediska jejich náročnosti a účinnosti
 • reflektuje průběžně svá zjištění, ale i postup práce a emoce, jaké v souvislosti se zkoumaným problémem pociťuje
 • naplánuje a realizuje ve spolupráci spolužáky, učiteli i dalšími lidmi a organizacemi projekt, směřující k řešení či zmírnění problému, či k adaptaci komunity na problém
 • reflektuje svoji práci na projektu, projekt vyhodnotí a společně s ostatními oslaví úspěch projektu

Očekávané výsledky učení