objasní roli přírodních procesů v příčinách, dopadech a opatřeních týkajících se změn klimatu

CAP-PRI-002-ZV9-009
divider

Popis a zdůvodnění

Jedná se o identifikaci přírodních procesů v koloběhu uhlíku (fotosyntéza, dýchání, rozklad) a jejich role v produkci skleníkových plynů (zejména oxidu uhličitého, metanu a oxidu dusného). OVU se dále týká dopadů změn klimatu na přírodu (druhy, populace, ekosystémy) a na lidské zdraví (přehřívání organismu při vlnách veder, riziko infarktu apod.). Soustředí se na opatření využívající přírodní procesy, jako je fotosyntéza, kompostování, vypařování a ochlazovací efekt vegetace, dále např. využití vlastností hornin pro zachycení uhlíku (řízené zvětrávání čediče, tvorba vápence apod.). 

OVU je zaměřený na argumentaci na základě důkazů. Vyžaduje tedy kritickou práci s informačními zdroji, jejich ověřování a dohledávání, zda autoři odkazují na primární data a zda jsou jejich závěry publikovány ve vědeckých časopisech. Žáci by měli být schopni vysvětlit proces vědeckého publikování, kdy recenzní řízení zahrnuje vypořádání kritických připomínek od jiných odborníků v oboru. Při argumentaci žáci kriticky hodnotí informace z médií, zejména s ohledem na možný záměr autora. OVU zahrnuje také práci s vlastními emocemi a naslouchání ostatním, které je nutné pro smysluplnou diskusi.

Na OVU by měly navazovat aktivity popsané v dalších výstupech v PT Udržitelné prostředí, v Geografii atd., zaměřené spíše na udržitelné jednání v rámci žákovských projektů nebo na dopady změn klimatu na lidská sídla apod.

Hodnoty

 • Respektování potřeb planety
 • Podpora udržitelných technologií a inovací

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

 • identifikuje přírodní procesy v koloběhu uhlíku (fotosyntéza, dýchání, rozklad) a objasní jejich roli v produkci a zachytávání skleníkových plynů
 • objasní roli činnosti člověka (včetně zemědělství, odlesňování, intenzivního rybolovu) v emisích skleníkových plynů ze souše a oceánu 
 • uvede příklady nároků druhu, populace nebo ekosystému na klimatické podmínky a popíše různé projevy změn klimatu (např. změny srážkového režimu, zvýšení teplot, acidifikace oceánů)
 • objasní roli kladných a záporných zpětných vazeb v ekosystému a jejich roli při změnách klimatu (body zlomu)
 • s použitím různých informačních zdrojů popíše současný stav vybraných ekosystémů (např. korálové útesy) a možné změny za různých scénářů (teplota, srážky); rozlišuje přitom scénáře, argumenty a závěry postavené na vědeckých důkazech od názorů a zavádějících tvrzení
 • uvede příklady adaptací a na základě důkazů argumentuje o tom, které druhy nebo skupiny se budou schopné v blízké budoucnosti změnám klimatu přizpůsobit a které nikoliv, naslouchá přitom ostatním a vyjadřuje své emoce týkající se dopadu změn klimatu
 • na základě informačních zdrojů identifikuje dopad změn klimatu na lidské zdraví (přehřívání organismu při vlnách veder, riziko infarktu apod.)
 • vyhledá příklady opatření založených na přírodních procesech (fotosyntéza, rozklad, výpar vody z rostlin) zmírňujících dopady změn klimatu 
 • rozliší opatření, která pouze zmírňují dopady (např. výpar z rostlin a ochlazování okolí), od těch, která jsou zaměřená na příčinu (snížení emisí skleníkových plynů – zemědělství bez orby, snížení počtu chovaných krav)
 • argumentuje na základě důkazů o účinnosti různých adaptačních opatření v sídlech a v krajině

Očekávané výsledky učení