prozkoumá a vysvětlí provázanost mezi klimatickou změnou, vlastním životním stylem, životem společnosti a ekonomickou činností

PTP-UDR-000-ZV9-002
divider

Popis a zdůvodnění

Znalostní základ výsledku učení žák dosahuje v oboru Geografie, Přírodopis, Chemie, Fyzika, Informatika, Dějepis

Dosažení očekávaného výsledku učení umožní žákovi porozumět vzájemné provázanosti mezi přírodovědným a společenskovědním pohledem na klimatickou změnu. 

Klimatická změna je fenomén, k jehož porozumění je potřeba propojovat poznatky z různých oborů (přírodovědnou podstatu problému s jeho společenskými příčinami a dopady). Žák by měl dokázat uvést konkrétní příklady vlivu klimatické změny na události ve světě, ale i v jeho okolí. Měl by umět vysvětlit, jak s klimatickou změnou sám souvisí a jak klimatická změna ovlivňuje či může ovlivnit jeho životní styl. OVU rozvíjí schopnost žáka myslet celostně (holisticky), v souvislostech a vzájemných vztazích. Celostní myšlení je jedním z předpokladů odpovědného občanského chování.

Naplnění výsledku učení předpokládá tematický přístup, tj. např. vytvoření provázaného tematického celku “Klimatická změna”, na kterém se podílí více učitelů. Tematický celek by měl mít dlouhodobější charakter a měl by poskytovat prostor pro diskuse a samostatnou práci žáka (např. k vyhledávání informací k dílčím otázkám, které ho zajímají a sám je navrhne). Tematický celek může dále zahrnovat např. terénní sběr dat, práci s různými informačními zdroji (např. AI, besedy s odborníky, práci s texty, filmy atd.).

Hodnoty

 • Sdílené poznání
 • Respektování potřeb planety

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

 • diskutuje o tom, co již sám ví o klimatické změně a co by se chtěl ještě dozvědět
 • na základě podnětů z předchozí diskuse vyhledává informace a získává nové poznatky o klimatické změně, jejích příčinách, projevech, možných důsledcích a řešeních
 • uvádí příklady a diskutuje souvislosti mezi vlastním životním stylem, životem společnosti, ekonomickou činností a klimatickou změnou
 • diskutuje různá mitigační a adaptační opatření a porovnává jejich dosažitelnost a účinnost v různém kontextu
 • pomocí badatelských postupů zkoumá příčiny, projevy či účinnost různých opatření na řešení klimatické změny v konkrétním prostředí
 • na základě práce s médii či průzkumem v komunitě zjišťuje a vyhodnocuje názory veřejnosti na klimatickou změnu či konkrétní mitigační či adaptační opatření
 • zkoumá argumentaci používanou v různých sděleních o klimatické změně (např. v médiích), na konkrétních případech pak rozpoznává interpretační a argumentační postupy či účelové využívání informací (např. rozezná, zda autoři odkazují na primární data, zda jsou jejich zdroje publikovány ve vědeckých časopisech), vysvětlí, v čem se rozebíraná sdělení odchylují od stavu poznání, rozlišuje zda jsou publikované scénáře, argumenty či závěry postaveny na vědeckých důkazech či zda jde o zavádějící a odborně problematická tvrzení
 • reflektuje průběžně postup své práce, ale i vlastní názor na diskutovaná témata, celkové porozumění problému
 • v průběhu práce naslouchá ostatním a vyjadřuje a emoce, které v něm klimatická změna vyvolává

Očekávané výsledky učení