účelně a uvážlivě sdílí data a informace v digitálním prostředí s cílem osobního růstu, podpory školní či zájmové komunity nebo za účelem týmové práce na školních projektech

KDI-SDO-000-ZV9-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE

 • podporuji žáky v aktivním zapojování do života školy prostřednictvím digitálních technologií
 • ukazuji žákům, které digitální služby nabízí stát, veřejná správa či komerční sektor a jak mohou tyto služby využívat
 • učím žáky, jak se chovat v online prostředí: prostřednictvím promyšlených online aktivit je vedu k etickému a ohleduplnému jednání, respektu k druhým, podporuji jejich spolupráci
 • při vytváření a sdílení digitálního obsahu je vedu k uvědomování si vlastních autorských práv a k respektu autorských práv ostatních

Hodnoty

 • Sdílené poznání
 • Podpora udržitelných technologií a inovací
 • Respektování potřeb planety
 • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

NÁMĚTOVNÍK PROJEVŮ ŽÁKA:

komponenta: sdílení dat, informací a obsahu prostřednictvím digitálních technologií s vědomím kulturních a generačních odlišností

 • využívá digitální technologie ke sdílení dat, informací a obsahu s vybranými lidmi a k týmové práci; komunikuje i s více uživateli najednou; respektuje kulturní a generační odlišnosti a dodržuje pravidla chování a autorská práva

komponenta: zapojení se do společnosti prostřednictvím dostupných digitálních služeb a aktivního občanství

 • osobní digitální prostředí buduje za účelem vlastního zdokonalování - lze pozorovat nebo na vyžádání popíše či demonstruje, že má a rozvíjí portfolio či síť zdrojů a kontaktů, ze kterých čerpá při svém učení
 • zapojuje se do dění ve svém okolí a ve společnosti

komponenta: etické nakládání s daty, informacemi a obsahem

 • odpovědně manipuluje s daty a informacemi
 • rozpoznává etické otázky související s digitálním chováním, zapojuje se do diskuze o chování v online prostředí, v diskuzi projevuje vědomí důležitosti ochrany soukromí a respektu k ostatním
 • zamýšlí se nad dopady sdílení informací online, na vyžádání okomentuje za jakým účelem sdílel data a informace (a projeví tak, že sdílení bylo promyšlené a účelné, předkládá argumenty)
 • provádí etické rozhodnutí v manipulaci s daty

Očekávané výsledky učení