uvede příklady vlivu nových technologií na proměnu umělecké tvorby a kulturního života

UAK-VFV-003-ZV9-001
divider

Popis a zdůvodnění

Nové technologie, zejména digitální záznamové a přenosové technologie, mají výrazný vliv na dynamiku proměn současného světa. Výrazným způsobem zasahují a ovlivňují i uměleckou tvorbu a její prezentaci.

Žák by měl být schopný reflektovat, popsat a vysvětlit provázanost uměleckých oborů a kulturního a kreativního sektoru s digitálními technologiemi, jež významně ovlivnily a ovlivňují podobu uměleckých a kulturních projevů (tvorbu i reflexi) v posledních desetiletích. Měl by být schopný tyto vlivy v umění a kultuře vnímat, některé z nich pojmenovat a uvést konkrétní příklady. Měl by se orientovat v tom, jakým způsobem jsou digitální technologie součástí různých kulturních a tvůrčích odvětví (design, architektura, audiovizuální průmysl, filmová tvorba, záznamy a přenosy hudebních, divadelních či tanečních představení apod.).

Využití digitálních technologií pro účely záznamu obrazu a zvuku i komunikace je dnes součástí naší každodenní zkušenosti. Mladým lidem nicméně chybí reflexe toho, jak digitální technologie (pozitivně či negativně) ovlivňují jejich rozhodování, návyky, ale i kreativní vztahování se ke světu.

Pochopení vlivu digitálních technologií a nových médií na svět audiovize je důležitou součástí osobnostního vnímání a rozvoje, zvláště když telefony, tablety a jiná technika tvoří ve spoustě případů nedílnou součást žákovského vztahování se ke světu kolem nich.

Hodnoty

  • Podpora udržitelných technologií a inovací
  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • vyhledává příklady použití digitálních technologií v uměleckém prostředí a uměleckých projevů, které jsou závislé na digitálních technologiích 
  • popíše pozitivní a negativní dopady využití technologií v umění (digitální závislost, schopnost rychle dohledávat informace, ověřování a kritické myšlení)
  • vysvětlí přímou závislost filmu a audiovize na záznamových a projekčních technologiích
  • zajímá se o počítačové hry, odhaluje souvislosti mezi nimi a audiovizuálním uměním
  • vysvětlí, jak přistupuje pomocí digitálních technologií k uměleckým dílům a kulturním projevům (online vysílání, VOD kanály, promítání filmů z domácích nosičů, YouTube videa, dance for camera apod.)

Očekávané výsledky učení