má širší znalosti kultury a umění a kulturního dění ve svém okolí

KKT-UTV-000-ZV9-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE

 • organizuji diskuse a debaty o různých uměleckých dílech, kulturních událostech a tématech, které jsou aktuální ve společnosti, povzbuzuji žáky k aktivní účasti na kulturních a uměleckých akcích
 • poskytuji žákům prostor, aby ostatním sdělili a zhodnotili své zážitky z uměleckých a kulturních akcí, které navštívili mimo školu
 • pořádám návštěvy muzeí, divadel, koncertů, kin, knihoven a  kulturních akcí, které umožňují žákům osobní setkání s uměním a kulturou a poskytují jim praktické zkušenosti
 • zapojuji se do programů kulturního a uměleckého vzdělávání a spolupracuji s kulturními institucemi a odborníky, poskytuji tak žákům odborné znalosti a umožňuji jim širší pohled na dané kulturní oblasti.
 • zapojuji se se svými žáky do kulturních a uměleckých projektů v rámci školy i v mimo školu
 • vedu žáky k tomu, aby si založili a pravidelně doplňovali portfolio svých kulturních a uměleckých aktivit (návštěv kulturních institucí, vlastní tvorby…) v papírové nebo digitální podobě
 • hodnotím s žáky vliv digitálních médií na dostupnost a kvalitu kultury a umění

Hodnoty

 • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

NÁMĚTOVNÍK PROJEVŮ ŽÁKA:

Komponenta: kultura a umění 

 • popíše roli umění a kulturních forem jako způsobu nahlížení na svět a jeho poznávání a  jako způsobu formování hodnot a postojů člověka přiměřeně svým zkušenostem
 • charakterizuje hlavní umělecké styly a historické epochy, jako je renesance, baroko, klasicismus, romantismus, realismus, modernismus, postmodernismus a další, včetně klíčových událostí, osobností a trendů
 • popíše různé umělecké formy (výtvarné umění, literatura, tanec, divadlo, film a audiovize) a jejich prostředky a jejich znakové systémy
 • vyjmenuje některé významné umělce a jejich díla v různých uměleckých oblastech, jako je malířství, sochařství, architektura, literatura, hudba, tanec, divadlo, film a audiovize
 • na základě přímého kontaktu s uměleckým dílem si vyhledá a utřídí informace o autorovi a o době, ve které umělecké dílo vzniklo 
 • vybere si druhy umění, které jsou mu blízké a vysvětlí, proč ho tyto formy umění zaujaly 
 • vysvětlí funkci a význam kulturních institucí, jako jsou muzea, galerie, divadla, koncertní sály, kina a knihovny.

Komponenta: orientace v místní kultuře a umění

 • uvede příklady uměleckých děl a kulturních událostí ve svém okolí
 • popíše klíčové události, osobnosti a důležité momenty v historii místního regionu a jejich vztah ke kulturnímu kontextu
 • uvede významné umělce a umělecká díla spojená s regionem
 • popíše kulturní akce, výstavy, představení, koncerty a další událostí v regionu, kterých se účastnil

Očekávané výsledky učení