popíše různé formy a podoby živého umění a kultury, kulturních institucí, událostí a tradic na regionální, národní i celosvětové úrovni

UAK-HTD-003-ZV9-010
divider

Popis a zdůvodnění

Žák se učí rozpoznávat a popisovat různé formy umění a kultury, což mu pomáhá porozumět rozmanitosti lidského kulturního dědictví. Bude schopný rozlišit mezi různými uměleckými disciplínami, jako jsou hudba, divadlo a tanec, uvést příklady kulturních a uměleckých programů a aktivit zaměřených na performativní umění s vědomím jejich umělecké, ale i kulturní rozmanitosti, dokáže vybrat několik významných kulturních instituci či organizací ve svém okolí, regionu a kulturních institucí a organizací celostátního i světového významu, které se věnují většinově performativnímu umění, a popsat, jaký je jejich význam pro společnost (místní komunitu, region, v celostátním a celosvětovém měřítku). Může se jednat o divadlo, koncertní sál, klub, taneční sál, multikulturní centrum nebo městské kulturní zařízení. Uvede, která kulturní instituce se uvedenými druhy performativního umění zabývá (nebo uvede příklad instituce, jejíž význam je multioborový). Díky této schopnosti získává žák širší vhled do různých umění, kultur a tradic, je schopný respektovat kulturní tradice a projevy různých kultur, aniž by je musel plně chápat a mít k nim pozitivní vztah (např. lidová kultura, kroje, operní hudba, romská hudba, židovská hudba), a rozvíjí tak svou empatii a porozumění pro jejich různorodost a význam ve společnosti. Učí se jasně a srozumitelně vyjádřit své myšlenky a názory na různé umělecké a kulturní projevy. To přispívá k celkovému kulturnímu vzdělání žáka a rozvíjí klíčové dovednosti a kompetence potřebné pro jeho úspěšnou integraci do moderní společnosti. 

OVU pomáhá žákovi pochopit a ocenit význam umění a kultury v lidském životě a poskytuje mu nástroje pro aktivní a plnohodnotnou účast v kulturním dění.

Hodnoty

 • Sdílené poznání
 • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

 • sleduje kulturní dění ve svém okolí
 • sdílí s ostatními své zážitky z návštěv kulturních akcí (koncerty, divadelní představení, taneční vystoupení, festivaly apod.)
 • seznamuje se s významnými kulturními institucemi, tradicemi, událostmi a umělci
 • uvede příklady projevů performativního umění a kultury ve svém okolí, regionu a popíše své zkušenosti ze setkání s nimi
 • účastní se diskusí s učiteli a spolužáky o kulturním dění
 • seznamuje se s významnými kulturními institucemi, tradicemi a událostmi, s různými uměleckými a kulturními programy (zaměřenými na performativní umění) celostátního a mezinárodního významu (Pražské jaro, Jiráskův Hronov, mezinárodní festival Divadelní svět Brno, Mezinárodní folklorní festival Strážnice, festival Khamoro, Mezinárodní festival Tanec Praha apod.)
 • popíše činnosti významných kulturních institucí regionálního i celostátního významu (např. Národní divadlo, Česká filharmonie)
 • porovná odlišnosti vybraných aktivit, programů institucí, jejich význam pro umělecký a kulturní život v regionu i mimo něj, na základě tohoto porovnání oceňuje rozmanitost projevů uměleckého a kulturního života
 • diskutuje o vlivu umění a kultury na jeho život, ale i šířeji na současnou společnost
 • uvědomuje si existenci rozmanitých kulturních hodnot a tradic na regionální, národní i globální úrovni, hledá spojitosti a paralely mezi regionálními, národními a celosvětovými kulturními jevy a chápe jejich vzájemné ovlivňování

Očekávané výsledky učení