navrhuje, jak posilovat rovné příležitosti a soudržnost společnosti ve svém okolí i ve světě

PTS-RPS-000-ZV9-002
divider

Popis a zdůvodnění

Znalostní základ výsledku učení žák dosahuje v oboru Výchova k občanství, Dějepis, Český jazyk a literatura, Geografie, Člověk, jeho osobnost a svět práce, Člověk zdraví a bezpečí.

Dosažení výsledku učení umožňuje žákovi, aby skrze konkrétní lidské příběhy a konkrétní situace či aktuální události vnímal sociální a ekonomické nerovnosti mezi lidmi, regiony i zeměmi. Žák sám přichází na další příklady nerovností mezi lidmi, které může pozorovat ve svém blízkém okolí či o kterých slyšel, četl apod. Těmi nerovnostmi mohou být rozdílné finanční zdroje, rozdílný přístup k pitné vodě a potravinovým zdrojům, ke vzdělání, ke zdravotní péči, k trávení volného času, k cestování a pod. Klade si při tom otázku, co vše charakterizuje kvalitu života, jak on sám si ji představuje. Porozumění nerovnostem a jejich souvislostí s kvalitou života ho také vede k zamyšlení nad příčinami chudoby, nad dodržováním základních lidských práv i nad různými formami diskriminace, kterým bývají někteří lidé vystavováni – na základě věku, genderu, národnosti (romská, ukrajinská a jiné menšiny), mateřského jazyka, barvy pleti, zdravotního či sociálního znevýhodnění atd. Žák společně s dalšími diskutuje, co konkrétní příklady nerovností mohou znamenat pro fungování společnosti a její budoucí vývoj, resp. jak je podle nich pro udržitelnou budoucnost důležité zajistit rovné šance pro všechny, aby měl každý příležitost žít důstojný život. Navrhuje společně s ostatními, jaká opatření mohou přispívat k rovným příležitostem pro každého a posilovat spravedlnost a soudržnost ve společnosti. Žák je vyzýván, aby problematiku zvažoval nejen z pohledu místa, kde žije, ale i v širších měřítkách až k perspektivě globální.

Očekávaný výsledek učení staví na propojování poznatků z více vzdělávacích oblastí. Především však vede k utváření a rozvíjení vlastních postojů, hodnot a schopností – empatie, solidarita, respekt, spravedlnost.

Hodnoty

 • Sdílené poznání
 • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

 • seznamuje se s příklady nerovností mezi lidmi i s příklady nerovností ve světě - na základě věku, genderu, barvy pleti, mateřského jazyka, národnosti (romská, ukrajinská aj. v ČR a další příklady ve světě), zdravotního či sociálního znevýhodnění atd. 
 • uvádí příklady nerovností na základě vlastní zkušenosti či zprostředkovaných informací (z médií, knih, filmů apod.)  
 • v souvislosti s ekonomickými a sociálními nerovnostmi ve světě uvede příklady porušování základních lidských práv (včetně diskriminace)  
 • zkoumá, jak nerovnosti vznikají, vysvětlí příčiny chudoby a nerovností ve světě  
 • vlastními slovy popíše, co znamená kvalita života  
 • posoudí, co kvalitu života ohrožuje a jak to souvisí s nerovnostmi  
 • vyvodí, co vyjadřuje pojem udržitelná budoucnost  
 • posoudí, jaký vliv mají na udržitelnou budoucnost nerovnosti ve světě a jak kvalita života souvisí s udržitelnou budoucností  
 • navrhne možná opatření přispívající ke snižování nerovností v jeho okolí a posilování rovných příležitostí. 
 • svým jednáním a chováním prosazuje rovné zacházení a rovné příležitosti a přispívá k naplňování lidských práv 

Očekávané výsledky učení