rozšiřuje okruh vztahů

KPS-VZT-000-ZV9-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE:

 • aplikuji aktivity na podporu pocitu sounáležitosti se třídou a školou (hry, projekty, výlety, zájezdy, sportovní aktivity, společné oslavy apod.) 
 • usiluji o to, aby se žáci mezi sebou znali a věděli o sobě více informací (adaptační kurzy, společná volná hra, poznávací aktivity, projektová výuka, třídnické hodiny apod.) 
 • podporuji ocenění přínosu jednotlivce do společné aktivity 
 • cíleně reaguji na rizikové chování žáků a žákyň 
 • stanovuji spolu se žáky a žákyněmi pravidla pro jednání ve třídě (vč. digitálního prostředí), jejichž cílem je vytváření prostředí vhodného pro učení a bezpečného prostředí 
 • pravidelně se žáky a žákyněmi hovořím o očekávaném chování při výuce a věnuji se praktickému nácviku vhodného chování se žáky, oceňuji a upevňuji chování podporující rozvoj
 • vedu rozhovory rozvíjející pozitivní atmosféru 
 • hraji s žáky hry se zaměřením na třídní kolektiv (citlivost k druhým, zájem o spolužáky)  
 • podporuji sdělování emocí, pocitů, názorů (např. komunitní kruh) 
 • poskytuji prostor pro argumentaci názorů a sdílení, přehodnocení vlastních názorů a zpětnou vazbu 

Hodnoty

 • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

NÁMĚTOVNÍK PROJEVŮ ŽÁKA:

komponenta: začleňování  

 • hledá a vytváří spojení s ostatními (interakce, na základě zájmů, sympatií)
 • rozlišuje různou intenzitu vzájemných vztahů 
 • pečuje vědomě o pocitově blízké vztahy, přátelství 
 • reflektuje své chování ve vztazích 
 • reflektuje chování jiných lidí ve vztazích (dvojice a skupiny)

komponenta: sociální soudržnost, pospolitost 

 • reflektuje vlastní vztahy (kvalita, společné cíle, sdílené hodnoty, zájmy, wellbeing)
 • podílí se na činnostech ve prospěch komunity 
 • naplňuje potřeby ostatních (vzájemná prospěšnost, respekt k sobě i druhým lidem)

Očekávané výsledky učení