rozvíjí vztahy s ostatními

KPS-VZT-000-ZV5-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE:

 • vedu rozhovory rozvíjející pozitivní atmosféru ve třídě 
 • hraji s žáky hry se zaměřením na třídní kolektiv (citlivost k druhým, zájem o spolužáky)  
 • podporuji sdělování emocí, pocitů, názorů (např. komunitní kruh) 
 • poskytuji prostor pro argumentaci názorů a sdílení, přehodnocení vlastních názorů a zpětnou vazbu 
 • aplikuji aktivity na podporu pocitu sounáležitosti se třídou a školou (hry, projekty, výlety, zájezdy, sportovní aktivity, společné oslavy apod.) 
 • usiluji o to, aby se žáci mezi sebou znali a věděli o sobě více informací (adaptační kurzy, společná volná hra, poznávací aktivity, projektová výuka, třídnické hodiny apod.) 
 • podporuji ocenění přínosu jednotlivce do společné aktivity 
 • cíleně reaguji na rizikové chování žáků a žákyň 
 • stanovuji spolu se žáky a žákyněmi pravidla pro jednání ve třídě (vč. digitálního prostředí), jejichž cílem je vytváření prostředí vhodného pro učení a bezpečného prostředí 
 • pravidelně se žáky a žákyněmi hovořím o očekávaném chování při výuce a věnuji se praktickému nácviku vhodného chování se žáky, oceňuji a upevňuji chování podporující rozvoj

Hodnoty

 • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

NÁMĚTOVNÍK PROJEVŮ ŽÁKA:

komponenta: začleňování 

 • seznamuje se s vrstevníky a dospělými 
 • navazuje nová přátelství a udržuje dlouhodobé vztahy se svými vrstevníky
 • zúčastňuje se aktivně třídního života (slavnosti, projekty, nastavování pravidel)
 • sdílí své zájmy, emoce a názory s ostatními členy třídního kolektivu

komponenta: sociální soudržnost, pospolitost 

 • popisuje s kým jaké vztahy má (uvádí příklady, srovnání, zkušenosti)
 • reflektuje hodnoty a potřeby vztahů (kvalita, kvantita, vzájemná prospěšnost)

Očekávané výsledky učení