přispívá k demokratické kultuře ve třídě, skupině, škole a v situacích běžného života

PTS-DEM-000-ZV5-002
divider

Popis a zdůvodnění

Znalostní základ tohoto výsledku učení žák dosahuje v oboru Člověk a jeho svět a Osobnostní a sociální výchova.

Očekávaný výsledek učení směřuje žáka k tomu, aby různými způsoby a v různých situacích uplatňoval demokratické principy, jako jsou např. rovnost, respekt k ostatním, tolerance k rozmanitosti, svoboda myšlení a vyjadřování, zapojení se do rozhodování. Současně zahrnuje postupné osvojování si reflexe komunikace, rozhodování, každodenního jednání, účasti a zapojování z pohledu uplatňování demokratických principů a odpovědnosti. Pro jeho osvojení je důležitá osobní praktická zkušenost s demokracií, která vede k rozvoji dovedností nezbytných pro demokracii i k porozumění a ocenění demokracie jako hodnoty. 

Očekávaný výsledek učení je zaměřený na praktické zapojování do společnosti, přispívá k rozvoji občanské odpovědnosti, připravuje žáky na budoucí roli zodpovědných občanů, kteří rozumí důsledkům svého jednání, umožňuje posilování spolupráce prostřednictvím otevřeného dialogu a podporuje rozvoj kritického myšlení. Realizace očekávaného výsledku učení pozitivně ovlivňuje prostředí a vztahy ve škole, napomáhá tomu, aby žák zažil, že společnost (včetně školního společenství) je tu pro všechny.  

Hodnoty

  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • navrhuje opatření nebo akce, které mohou přispět demokracii ve třídě nebo ve školním společenství 
  • zapojuje se do různých třídních a celoškolních aktivit 
  • podílí se na tvorbě společných pravidel a domluv 
  • dodržuje pravidla a dohodnuté domluvy 
  • vyhodnocuje přispívání k demokracii ve školním společenství nebo v situacích běžného života 

Očekávané výsledky učení