zapojuje se do opatření a akcí, které podporují demokratickou kulturu ve škole, místní komunitě a blízkém prostředí

PTS-DEM-000-ZV9-003
divider

Popis a zdůvodnění

Znalostní základ tohoto výsledku učení žák dosahuje v oborech Výchova k občanství, Osobnostní a sociální výchova, Geografie a Tělesná výchova.

Směřuje se k tomu, aby žák různými způsoby a v různých situacích uplatňoval demokratické principy, jako jsou např. rovnost, respekt k ostatním, tolerance k rozmanitosti, svoboda myšlení a vyjadřování, zapojení se do rozhodování. Žák si dle svého uvážení volí jednorázovou či dlouhodobější aktivitu, která je obecně prospěšné či někomu konkrétnímu pomůže (např. školní schránka důvěry, školní řád – práva a povinnosti žáků, školní dobrovolnický program, organizace a pořádání školních projektů, mezigeneračních akcí, nebo besed a vzdělávacích aktivit pro místní komunitu). Může se jednat o zorganizování prospěšné akce, občanskou angažovanost, charitativní, sociální, environmentální, umělecké, sportovní a další aktivity ve třídě, škole, komunitě či obci, Očekávaný výsledek učení je založen na aktivním prožitku, a proto je jeho součástí reflexe

Očekávaný výsledek učení podporuje roli odpovědného občana. Činnosti, které žák aktivně realizuje s cílem přínosu pro okolí, posilují jeho vlastní sebedůvěru i sounáležitost se společenstvím. To napomáhá tomu, aby žák zažil, že společnost (včetně školního společenství) je tu pro všechny a že je možné pozitivně ovlivnit svět kolem sebe. Učí se tak přebírat zodpovědnost a rozvíjí tím svoji autonomii. Očekávaný výsledek učení je komplexního charakteru, vyžaduje spolupráci, komunikaci, kritické i kreativní myšlení, dovednosti spojené s vedením žákovského projektu. Tento vzdělávací obsah je vhodný pro uplatnění ve skupinových, třídnických i celoškolních aktivitách a projektech. 

Hodnoty

  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • identifikuje, co je vhodné, nebo co je potřebné udělat ve prospěch školy, komunity, obce 
  • navrhne, nebo si vybere činnost, kterou si chce ve třídě, škole, komunitě, nebo obci vzít na starost 
  • zpracuje plán pro realizaci své aktivity a kritéria pro posouzení svého zapojení 
  • aktivně se věnuje činnosti, kterou si vzal na starost 
  • přijímá zpětnou vazbu spojenou s realizací činností 
  • zhodnotí své zapojení do činnosti podle různých kritérií 
  • reflektuje, kdy se k vlastním činnostem staví odpovědně 
  • pojmenuje, co mu pomáhá a co mu brání přistupovat ke zvolené činnosti odpovědně 
  • zhodnotí svůj osobní přístup k odpovědnosti (např. Jak jsem se postavil k úkolům, které jsem si vzal/a na starost? V čem se projevilo, zda jsem plnil/neplnil své úkoly a povinnosti odpovědně, navrhuje, co by se příště dalo udělat lépe)

Očekávané výsledky učení