reflektuje význam práce a přínosy aktivního zapojení do světa práce pro sebe, komunitu, společnost a přírodu

CSP-OSV-003-ZV9-008
divider

Popis a zdůvodnění

Očekávaný výsledek učení je zaměřený na získání schopnosti pozitivně vnímat vliv práce i dalších forem aktivního zapojení se do komunity a společnosti (dobrovolnictví, sociální podnikání apod.) na vlastní život. Podporuje porozumění dopadu lidské práce na společnost a přírodu, schopnost identifikovat nejrůznější formy nerovného přístupu a vymezit se vůči nim. 

Žák reflektuje své hodnoty a aspirace ve vztahu k potřebám společnosti. Ve svém kariérovém rozhodování vychází z vlastních aspirací, z přínosu pro osobní rozvoj a zároveň pro společnost a přírodu. Zkoumá a diskutuje přínosy a dopady různých profesi. Získává zkušenost, že svou činností může vnášet pozitivní změny do komunity a společnosti. Objevuje své možnosti, zkoumá smysl práce, hledá, čeho může dosáhnout svou aktivitou, a rozlišuje, v čem spočívá jeho odpovědnost. Zkouší se zapojovat do aktivit spojených s péčí o druhé a o své okolí. Reflexe získaných zkušeností podporuje žáka v uvědomění sociální odpovědnosti při kariérovém rozhodování 

Hodnoty

  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • vyhodnocuje své konkrétní zkušenosti s péčí o druhé a o své okolí (např. zkušenosti s dobrovolnickou prací)
  • demonstruje otevřenost vůči rozmanitosti a respektuje roli každého jednotlivce v rodině, komunitě, ve světě práce, podílí se na vytváření inkluzivní společnosti
  • kriticky zhodnotí genderové a další stereotypy ovlivňující volbu povolání, pay gap, skleněných stropů atd.
  • rozpozná dopad výsledků lidské práce a různých profesí na komunitu, společnost a přírodu (pracovní podmínky, dětská práce, transport, kvalita materiálu apod.)
  • posoudí, jak svým kariérovým rozhodováním ovlivňuje budoucí podobu světa (rovné příležitosti, nerovnosti, udržitelnost život na Zemi atd.)

Očekávané výsledky učení