kriticky posoudí uplatňování demokratických principů ve třídní nebo školní žákovské samosprávě nebo při žákovské iniciativě a formuluje návrhy podporující demokratické procesy

PTS-DEM-000-ZV9-002
divider

Popis a zdůvodnění

Znalostní základ tohoto výsledku učení žák dosahuje v oborech Výchova k občanství, Osobnostní a sociální výchova, Český jazyk a literatura, Informatika, Výchova ke zdraví.

Očekávaný výsledek učení je zaměřený na osvojování demokratických principů, vede žáka k jejich posuzování. Žák pak může lépe porozumět demokratickým procesům, principům, hodnotám. Předpokladem posuzování je fáze pozorování a analýzy. Žák sleduje, jaká rozhodnutí jsou ve škole přijímána a kým, zda jsou ve škole transparentní procesy, zda je umožněna žákovská participace, zda je respektována pluralita názorů, zda si účastníci procesů vzájemně naslouchají apod. Očekávaný výsledek učení směřuje k návrhům řešení, které podporující demokratické procesy. Žádoucí je realizace formou skupinové práce a provazování s děním ve škole. Očekávaný výsledek učení rozvíjí kritické myšlení a podporuje badatelský přístup (žáci demokracii ve svém blízkém prostředí zkoumají). 

Očekávaný výsledek učení vede žáky ke kritickému pohledu na procesy ve společenství, kde se pohybují, a je úzce provázán se zájmem o dění ve školním prostředí. Vzdělávací obsah vychází z potřeb žáků i z potřeb budoucnosti a legitimizuje zájem žáků o demokratizaci školního prostředí. Zároveň dává těmto aktivitám určité mantinely a vede žáky k navrhování řešení. Pomáhá budovat sounáležitost, rozvíjí sebedůvěru i vědomí vlastní účinnosti (mohu něco ovlivnit a změnit). Přispívá k rozvoji demokratické kultury ve škole a je vhodný pro uplatnění v různých předmětech, v třídnických i celoškolních záležitostech.

Hodnoty

  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • seznamuje se s demokratickými principy a dokládá příklady 
  • stanovuje kritéria, podle kterých se pozná uplatňování demokratických principů ve škole 
  • pozoruje a zaznamenává uplatňování demokratických principů ve škole 
  • analyzuje a interpretuje získaná data o uplatňování demokratických principů 
  • s oporou o získaná data navrhuje řešení podporující demokratické procesy ve škole 

Očekávané výsledky učení