formuluje strukturované texty na základě detailního porozumění výchozímu textu a vlastní zkušenosti

ZGC-SAT-000-ZV9-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE:

Učitelé plánují a integrují konkrétní projevy žáků do učebních úloh, čímž aktivně podporují rozvoj základních gramotností žáků.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

PROJEVY ŽÁKA:

komponenta: propojování textu s vlastními zkušenostmi a jeho kritická interpretace

  • propojuje informace, myšlenky, názory a postoje z četby textů předložených učitelem s vlastními znalostmi, zkušenostmi a názory
  • z informací nalezených v textu vyvozuje další souvislosti nebo závěry, mj. též o autorském záměru a o adresátovi
  • využívá i méně významné informace z textu k formulování vlastních myšlenek, přičemž zohlední také vlastní znalosti a zkušenosti

komponenta: písemné sdílení prožitků, myšlenek a soudů plynoucích z četby v souvislém psaném textu

  • vyslovuje či zapisuje závěry, domněnky a hypotézy do souvislého jazykového projevu (mluveného nebo písemného) a vždy je dokládá citací právě čteného textu
  • při tvorbě samostatného písemného projevu využívá vědomě kategorií a kritérií stanovených učitelem

Očekávané výsledky učení