v modelové situaci předvádí (demonstruje), jak se vhodně zapojit do diskuse využívající historické argumenty; oceňuje přitom ústavně ukotvené hodnoty

CAS-DEJ-002-ZV9-019
divider

Popis a zdůvodnění

Podstatou očekávaného výsledku učení je vytvářet nebo simulovat reálné životní situace, ve kterých žák využije znalosti a oborové dovednosti, které si osvojil (historická gramotnost). Žák současně využívá své zkušenosti z poznávání dějin v souladu s hodnotami demokratické společnosti ukotvenými v Ústavě, resp. Listině základních práv a svobod. Očekávaný výsledek učení mohou realizovat žáci individuálně nebo ve skupině, vhodným formátem je projektové vyučování. Škola při realizaci přihlíží vždy k místním podmínkám a kapacitám. Příkladem výstupu může být, že žák navrhne jméno nové ulice pojmenované po historické osobnosti a připraví koncept dopisu místnímu starostovi, kde svůj výběr objasní. Případně zformuluje reakci na text obsahující historickou manipulaci nebo nepravdu; odkáže na zdroj a sdílí kvalitní historický text na sociálních sítích; zapojí se do internetové diskuse u příležitosti významného výročí; reaguje na řetězový e-mail apod.

Výstupem výuky Dějepisu není pouze žák osvojující si základní znalosti a oborově specifické dovednosti, ale jedinec, který tyto znalosti a dovednosti dokáže aplikovat v reálném světě mimo školu. Historická kultura demokratické společnosti, která by měla být charakterizovaná kultivovaným vztahem k minulosti, vyžaduje aktivní občany, kteří jsou schopní reagovat na různé podněty související s dějinami, poučeně argumentovat a ctít ústavní hodnotové rámce.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • samostatně nebo společně s vyučujícím vymezí různé příklady toho, jak je možné zapojit se do historické kultury, resp. jak lze takové situace modelovat ve škole; sám nebo ve skupině určí, kterou možnost si chce vyzkoušet
  • prozkoumá zdroje, které jsou součástí jeho aktivity – např. článek s historickou tematikou, diskusní příspěvek na internetu, zadání pro tvorbu pomníku, pamětní desky nebo výběru názvu nové ulice zprostředkované nebo modelově vytvořené vyučujícím apod.
  • sám nebo s pomocí sestaví etický kodex, resp. zásady své práce; při zkoumání identifikuje, kdy jsou nebo nejsou vhodně uplatněny zásady historické argumentace a ústavních práv a hodnot, charakterizuje postoje a způsob argumentace jednotlivých aktérů včetně svého vlastního postoje
  • odpoví na otázky nezbytné pro kritické posouzení situace (např. Jaké je hlavní sdělení textu/obrázku? Je, nebo není manipulativní a proč? Proč autor tvrdí zrovna toto? Porušuje některou ze zásad demokracie a lidských práv? Jak lze přispět ke kultivaci jednostranných nebo netolerantních postojů?); podobné otázky si klade i při promýšlení vlastního výstupu
  • vytvoří vlastní výstup nebo vybere kvalitní výstup jiného autora, který chce využít v aktivitě; představí svůj výběr, postoj nebo stanovisko pomocí textu nebo jiného druhu média, zohlední názory pro a proti podložené zdroji a jejich kvalitní interpretací (např. napíše diskusní příspěvek, formuluje text dopisu, napíše krátkou anotaci textu, který chce sdílet)
  • společně s vyučujícím nebo spolužáky posoudí, jak jeho aktivita proběhla a jaké má výsledky vzhledem k etickému kodexu a zásadám, které si předem určili

Očekávané výsledky učení