tvořivě pracuje s textem a přetváří ho do jiných druhů, žánrů a forem

JJK-CJL-001-ZV9-019
divider

Popis a zdůvodnění

Obsahem tohoto výstupu je žákovská tvořivá práce s uměleckým textem, a to s vytvořeným textem vlastním nebo s texty spolužáků (tzv. kvaziumělecká, malá žákovská tvorba) nebo s texty tzv. velké umělecké literatury. Tvořivá práce s textem je odstupňována podle intelektuálních schopností od velmi jednoduché tvořivé práce v 6. ročníku po komplexnější tvořivou práci odpovídající znalostem a dovednostem žáků 9. ročníku.

Při tvořivé práci s textem (vlastním i cizím) získává žák pozitivní vztah k textu, postupně rozkrývá smysl textu a rozvíjí schopnost chápat podstatu uměleckého sdělení.

Ve stávajícím konceptu literární výchovy je i v 9. ročníku přítomná nauka a četba, nicméně současný stav poznání oborové didaktiky, příbuzných věd o vzdělávání i výukové praxe poukazuje na nutnost zvýšení podílu žákovské tvorby v rámci literární výchovy. Zvýšením podílu tvorby (a její reflexe) v literární výchově dosáhne žák většího zájmu o vzdělávací obsah a zvýší se jeho aktivní zapojení do procesu vzdělávání. Tvořivá práce s textem slouží tedy jako plnohodnotný nástroj literární výchovy, ale také jako nástroj celkového rozvoje žákovy osobnosti.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • tvořivě pracuje s jednou vybranou rovinou jednoduchého uměleckého textu včetně literárního žánru, literárního druhu a intence textu
  • tvořivě pracuje s více rovinami jednoduchého uměleckého textu včetně literárního žánru, literárního druhu a intence textu
  • tvořivě pracuje s více rovinami i složitějšího uměleckého textu včetně problémových a přemýšlivých úloh týkajících se (přetváření) literárního žánru, literárního druhu a intence textu

Očekávané výsledky učení