proměňuje své čtenářské a pisatelské strategie s ohledem na jejich efektivitu

ZGC-NEZ-000-ZV9-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE:

Učitelé plánují a integrují konkrétní projevy žáků do učebních úloh, čímž aktivně podporují rozvoj základních gramotností žáků.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

PROJEVY ŽÁKA:

komponenta: metakognice – čtenářské strategie

  • volí strategie čtení a způsoby čtení (skening, skiming, hluboké čtení) podle účelu čtení (zadání učitele) a typu textu
  • vyhodnocuje jejich účinnost, podle potřeby je mění

komponenta: metakognice – reflexe čtení a čtenářství a plánování dalšího zlepšování

  • monitoruje průběžně své porozumění právě čtenému textu
  • volí z osvojeného rejstříku takové strategie, které efektivně předcházejí neporozumění textu
  • reflektuje, které konkrétní čtenářské strategie a postupy mu činí problémy s porozuměním, přizpůsobuje je svým potřebám nebo je mění

Očekávané výsledky učení