rozumí jednoduchým příběhům, mluveným i psaným, které obsahují známé konkrétní situace a běžnou slovní zásobu

JJK-CJA-001-ZV9-006
divider

Popis a zdůvodnění

Žák pracuje s textem (čte nebo poslouchá krátký příběh, povídku, komiks, rozhovor, dopis). Primárně jde o porozumění obsahu textu, globální pochopení příběhu, který obsahuje stručné a jasné informace.

Očekávaný výstup u žáků rozvíjí schopnost porozumění textu, přijímání informací ve formě textu nebo poslechu, práce s informacemi a rozvíjí schopnost soustředění na konkrétní požadovanou informaci, paměťové dovednosti, případně dovednost udělat si vlastní poznámky podle předem zadaných otázek.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • vyhledává požadované informace na základě konkrétního zadání
  • využívá různé typy poslechových aktivit: doplňování do textu, výběr z možných odpovědí, zaznamenávání informace do tabulky/grafu/obrázku/mapy, zvažování a rozvíjení myšlenek, řešení problémů, překlad, modelování

Očekávané výsledky učení