rozumí jednoduchým, pomalu a zřetelně pronášeným pokynům, otázkám a konkrétním informacím

JJK-CJA-001-ZV5-001
divider

Popis a zdůvodnění

Žák prokáže porozumění (neverbálně i verbálně) pomalu sdělovaným a pečlivě artikulovaným větám a konkrétním informacím z okruhu procvičovaných témat. Při používání audionahrávek má obvykle k dispozici vizuální oporu, nejčastěji ve formě doprovodných ilustrací.

Očekávaný výstup koresponduje s výstupy definovanými pro úroveň A1 v SERRJ pro žáky mladšího školního věku, část Reception Activities / Spoken Reception
 

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • reaguje na jednoduché pokyny učitele verbálně i neverbálně
  • prokazuje porozumění obsahu jednoduchých audionahrávek, např. přiřadí obrázek k textu, určí správné pořadí, nakreslí obrázek
  • prokazuje porozumění konkrétním informacím v poslechových textech, např. pantomimickým předvedením významu sdělení, grafickým znázorněním (obrázek, graf), odpovědí na otázku

Očekávané výsledky učení