rozumí sledu instrukcí, které jsou sdělovány zřetelně a týkají se osvojovaných témat

JJK-CJA-001-ZV9-002
divider

Popis a zdůvodnění

Žák prokáže porozumění zřetelně sdělovaným instrukcím neverbálně i verbálně. Schopnost porozumět a dodržovat sled instrukcí je klíčová dovednost v procesu učení jazyka, protože umožňuje žákům efektivněji se zapojovat do různých učebních aktivit a cvičení. Na úrovni A2 je důležité, aby instrukce byly jednoduché, zřetelné a dobře strukturované, aby žáci mohli snadno porozumět tomu, co se od nich očekává, a úspěšně splnit úkoly. 

Porozumění obsahu mluveného textu patří mezi klíčové dovednosti uživatelů cizího jazyka. Očekávaný výstup koresponduje s výstupy definovanými pro úroveň A2 v SERRJ [1], část 3.1 Reception.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • rozumí instrukcím ve vyučovací hodině
  • postupuje podle zadání instrukcí pro postup při různých aktivitách – např. k tématu „jídlo“ se mohou vztahovat pokyny pro přípravu jednoduchého jídla, k tématu „cestování“ pokyny pro navigaci ve městě a k tématu „volný čas“ pokyny pro výrobu nebo sestavení jednoduché věci podle zájmů žáků
  • demonstruje porozumění různým způsobem, např. provedením pokynů nebo uspořádáním obrázků na pracovním listu

Očekávané výsledky učení