pomocí kritické analýzy vyvozuje z textů jejich hlavní myšlenky a jejich význam

ZGC-KRA-000-ZV9-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE:

Učitelé plánují a integrují konkrétní projevy žáků do učebních úloh, čímž aktivně podporují rozvoj základních gramotností žáků.

Hodnoty

 • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

PROJEVY ŽÁKA:

komponenta: vyhledávání a propojování přímo i nepřímo vyjádřených informací podle účelu čtení

 • vyhledává informace ve všech typech textů včetně multimodálních
 • porovnává a propojuje přímo i nepřímo vyjádřené informace

komponenta: nalezení důležitých informací a myšlenek textu a shrnutí

 • najde důležité informace či momenty v textu, posuzuje jejich význam pro sebe i jiné adresáty
 • najde a výstižně zformuluje důležité myšlenky v náročném textu
 • stručně a přehledně shrne, o čem text je, a zahrne i patrný autorský záměr, případně adresáta textu

komponenta: text a adresát

 • vysvětluje, jak se autorovi daří v textu dosáhnout u adresátů svého záměru (např. pobavit, varovat, vyzvat k činu, ale také působit na emoce čtenářů, přesvědčit je o určitém názoru atd.)
 • posuzuje účinnost prostředků, kterými autor podporuje svůj záměr a ovlivňuje čtenáře, a vysvětluje, proč různé skupiny adresátů mohou reagovat na text různě

komponenta: práce s grafickým znázorněním a vizuálním zobrazením

 • najde v složitějším, různorodém grafickém doplnění textu potřebné informace; získá informaci z map či grafů, ve kterých je zachycena změna nebo kontrast
 • vysvětlí, jak konkrétně informace zpracované graficky souvisejí s informacemi ve verbální části textu, kterou mají doprovázet či ilustrovat
 • posoudí, jak grafická zobrazení použitá v textu podporují autorský záměr

komponenta: hledání obrazného významu

 • odliší doslovný i obrazný smysl textu
 • svou interpretaci textu opírá o alegorické a symbolické významy slov, motivů i dalších prvků textu

komponenta: forma a uspořádání textu

 • posuzuje, jak celkové uspořádání textu (např. typ, žánr, kompozice) i jeho jednotlivé části (např. odstavec, sloka, název, vizuální zobrazení, graf) přispívají k jeho porozumění u čtenáře
 • hledá shody a rozdíly v uspořádání různých textů a analyzuje, jaký účinek takové rozdíly přinášejí

komponenta: okolnosti, ve kterých funguje text (kontext)

 • uvažuje o tom, jak jsou názory, události, chování postav nebo osob popisovaných v publicistických textech a na internetu ovlivněny dobovými, geografickými, kulturními a jinými souvislostmi a okolnostmi
 • reflektuje, jak jsou v textu určité společenské skupiny prezentovány, včetně (skrytých) stereotypů

Očekávané výsledky učení