formuluje názor na konkrétní umělecká díla a projevy kultury, zejména z oblasti vizuálního umění, filmu a audiovize

UAK-VFV-003-ZV9-002
divider

Popis a zdůvodnění

Výsledek učení umožňuje žákům hlubší orientaci v oblasti umělecké tvorby a v diverzitě a bohatosti kulturních projevů. Je to příležitost, aby si žák vytvořil vztah k určitým typům uměleckého vyjádření, k určitým projevům kultury. V diskusi s ostatními postupně rozpoznává rozdílnost názorů, učí se porozumět rozmanitosti světa umění a argumentovat vlastní volby. Důležité je to, aby ve svých názorech nevycházel pouze z intuice, ale učil se uměleckou tvorbu a projevy kultury analyzovat přiměřeně svým schopnostem. Tím si také zpřesňuje pojmový aparát. Jedná se vlastně o určitou propedeutiku „kritické reflexe“, která prostupuje recepcí uměleckého díla a kulturního dění v komplexnosti včetně mezioborových a společenských kontextů.

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • záměrně vyhledává umělecká díla různých druhů umění a mapuje různé projevy kultury jak na lokální, tak globální úrovni
  • na konkrétních dílech rozpoznává odlišnost výrazových prostředků jednotlivých druhů umění 
  • objevuje a pojmenovává základní projevy určitého kulturního jevu spojeného s určitým místem, komunitou, skupinou apod.
  • zapojuje se do diskuse o uměleckých dílech a projevech kultury, opírá se o znalosti výrazových prostředků jednotlivých druhů umění, kulturních forem a jevů, porovnává své názory s názory jiných

Očekávané výsledky učení