zhodnotí výhody a nevýhody pohlavního a nepohlavního rozmnožování s příklady vlivu prostředí na znaky a vývoj druhu

CAP-PRI-003-ZV9-011
divider

Popis a zdůvodnění

OVU zahrnuje popis životního cyklu (obojživelníci, hmyz...) a pozorování vybraných stadií tohoto vývoje. Při porovnávání rozmnožování očekáváme, že žáci budou pozorovat konkrétní druh (např. jahodník) a jeho semena, semenáčky, kvetoucí jedince, výhony. Gen na ZŠ popisujeme jako informaci zapsanou v nukleové kyselině a znak jako jeho projev. Variabilitou myslíme to, že jedinci v rámci druhu i jedné populace mají různé geny, znaky, projevené vlastnosti, které může do jisté míry ovlivnit prostředí (málo potravy = menší velikost). U variability je třeba zdůraznit také význam mutací. Zákonitosti přenosu genetické informace jsou v zásadě zákonitosti křížení a kombinace znaků. Nemyslíme tím přesné formulace Mendelových zákonů, ale znalost principu.

Nemyslíme si, že je v ZŠ nutné rozebírat rodozměnu u mechorostů apod.

OVU je předpokladem pro pochopení pohlavního rozmnožování jako jednoho ze zdrojů variability, která má zásadní význam pro evoluci (hlavní oborový koncept). Je přínosné pro pochopení principů rozmnožování u lidí, pro chovatelství a pěstitelství.

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • pozoruje proces rozmnožování, různá stadia (např. u stromů, obojživelníků, hmyzu) a procesy (opylování, šíření semen) v rámci životního cyklu
  • objasní roli pohlavních buněk (živočichů a rostlin) při pohlavním rozmnožování pro přenos genetické informace
  • pozoruje potomky a rodiče u pohlavně i nepohlavně se rozmnožujících organismů, hledá rozdílné a společné znaky mezi potomky navzájem a mezi potomky a rodiči
  • na základě práce s informačními zdroji, vhodných analogií a zobrazení (animace, schéma, video apod.) rozlišuje gen a znak
  • na základě pozorování vysvětlí zákonitosti přenosu genů a projevu znaků v jednotlivých generacích při pohlavním a nepohlavním rozmnožování a roli prostředí při projevu znaků (např. u jednovaječných dvojčat)
  • na základě příkladů zhodnotí význam náhodných změn dědičné informace (mutace) pro vývoj jedince (např. rakovina) a druhu (evoluce)

Očekávané výsledky učení