rozpozná téma a hlavní myšlenku mluveného projevu, který je pronášen zřetelně a týká se osvojovaných témat

JJK-CJA-001-ZV9-005
divider

Popis a zdůvodnění

Žák prokáže porozumění mluvenému projevu, identifikuje téma a hlavní myšlenku mluveného projevu, který je jasně a zřetelně přednesen a souvisí s probíranými tématy. Žák je schopný sledovat a porozumět obsahu projevu, rozpoznat klíčové pojmy a informace a vyvodit hlavní myšlenku nebo základní sdělení.

Schopnost rozpoznat téma a hlavní myšlenku mluveného projevu je klíčová dovednost v procesu porozumění mluvenému jazyku. Na úrovni A2 je žák schopný identifikovat základní prvky obsahu a porozumět jednoduchým mluveným projevům, což mu umožňuje lépe se orientovat v komunikačním prostředí a efektivněji se zapojovat do konverzací. 

Porozumění obsahu mluveného projevu patří mezi klíčové dovednosti uživatelů cizího jazyka. Očekávaný výstup koresponduje s výstupy definovanými pro úroveň A2 v SERRJ.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • rozumí slyšeným monologům i dialogům, které souvisejí s osvojovanými tématy 
  • porozumí obsahu slyšeného textu, např. zjištěním konkrétních informací, zaznamenáním klíčových slov, přiřazením nadpisu, zaznamenáním informací do tabulky, mapy, odpovídáním na otázky, převyprávěním základních informací z textu

Očekávané výsledky učení