využívá své znalosti a zkušenosti k vlastní interpretaci uměleckého díla a jeho základní analýze

UAK-HTD-002-ZV9-008
divider

Popis a zdůvodnění

Setkání s uměleckými díly z oblasti hudby, tance a divadla v autentickém prostředí (divadla, koncertní síně, veřejný prostor; autentickým prostředím může být ale i škola, pokud je program, představení pro toto prostředí vytvořené aj.) umožňují žákovi zažívat různorodé umělecké projevy a vnímat jejich krásu a harmonii. Setkávání se s uměleckými díly pomocí kvalitních záznamů, např. taneční film nebo záznam divadelního představení, jsou vhodným doplňkem poznávání performativních druhů umění, živé setkání inerpreta a diváka je ovšem pro porozumění podstatě tohoto oboru zásadní. Hudba, tanec a divadlo představují různé formy vyjádření, které mohou žáka oslovit na různých úrovních emocionálně i intelektuálně. Setkání s uměleckými díly umožňuje žákovi lépe porozumět svému citovému prožívání a sdílet je s ostatními, je impulzem pro formulaci vlastní interpretace, argumentů pro ni, naslouchání názorům jiných. Tyto interpretace mohou být vyjádřeny slovně, písemně, ve vzájemné diskusi nebo následnými tvůrčími činnostmi. 

Analýzu díla opírá žák o zkušenosti a znalosti, které získal v předchozích tvůrčích a reflektivních činnostech. Cílem není zevrubná a hluboká analýza, ale budování žákovy dovednosti objektivnějšího posuzování díla, využívání nabytých znalostí a zkušeností jako nástroje k přemýšlení o druhu a žánru díla, jeho struktuře, významu použitých prostředků pro celkové vyznění díla apod. Žák se učí vnímat rozdíly mezi uměním a kýčem v konzumní době, být schopný rozlišit originální umělecké dílo od kýče a plagiátu. Dokáže postřehnout a vnímat různé prvky uměleckého díla, jako jsou melodie, texty, pohyby, řeč těla, gesta, dialogy a další, učí se číst mezi řádky, porozumět uměleckým prostředkům a vnímat hlubší poselství, které umělci předávají. 

Schopnost analyzovat umělecká díla a porozumět jejich složitosti a hloubce je nezbytná pro kulturní vzdělání a rozvoj osobnosti žáka. Tato schopnost mu umožňuje aktivně se účastnit kulturního dění, lépe porozumět světu kolem sebe a rozvíjet svou schopnost vyjadřovat se a komunikovat s ostatními.

Hodnoty

 • Sdílené poznání
 • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

 • sleduje koncert, hudební program, taneční vystoupení, divadelní představení s otevřenou myslí a bez předsudků
 • reflektuje své pocity, emoce a myšlenky vyvolané sledováním uměleckých vystoupení s porozuměním jejich významu a emocionálnímu sdělení
 • diskutuje o svých pocitech a emocích, které v něm koncert, program, vystoupení, představení vyvolaly, naslouchá názorům jiných
 • experimentuje s různými formami vyjadřování svých dojmů, jako je psaní básní, tvoření výtvarných děl, choreografie, improvizované rozehrávání situací nebo hudební tvorba
 • formuluje, co významného mu přinesl živý, přímý kontakt s umělcem a dílem v autentickém prostředí, a srovná tuto zkušenost se svou zkušeností s vnímáním díla prostřednictvím jiných médií
 • zná základy etikety a společenského chování při veřejných uměleckých aktivitách
 • snaží se porozumět záměrům umělců sdělovaným těmito díly a hledá spojitosti mezi svými vlastními životními zkušenostmi a jejich sdělením 
 • rozpoznává různé umělecké druhy (hudba, tanec, divadlo) a základní žánry, popíše charakteristické rysy a specifika hudby, tance a divadla, pojmenuje společné rysy a rozdíly 
 • zkoumá, jaké zřetelné umělecké prostředky byly použity v daném díle (například v hudbě se může zaměřit na výraznou melodii, harmonii, rytmus, dynamiku, instrumentaci, pěvecké výkony, v tanečním představení si všímá výrazných pohybů, choreografie a taneční techniky, v divadle zkoumá dialogy, herecké výkony, scénografii a režijní prvky)
 • hodnotí, jakým způsobem použité umělecké prostředky přispívají k celkovému dojmu a sdělení díla, zkoumá, jaký vliv mají na atmosféru, výraznost a srozumitelnost sdělení
 • prezentuje své analýzy a závěry ostatním a vede s nimi diskusi o různých aspektech vybraného uměleckého díla

Očekávané výsledky učení