kreativně zpracovává uměleckými prostředky své myšlenky, emoce, prožitky, postoje, hodnoty a témata

KKT-TRA-000-ZV9-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE

 • poskytuji žákům prostředí, ve kterém se cítí motivování k tvorbě a experimentování s různými uměleckými technikami a médii, podporuji jejich kreativitu a fantazii a nechávám je vyjádřit své myšlenky a emoce prostřednictvím uměleckého díla
 • představuji žákům inspirativní umělecká díla a kulturní projevy z různých oblastí, období a kultur 
 • podporuji žáky ve vyjádření své osobní identity, emocí, postojů a hodnot prostřednictvím uměleckých děl 
 • poskytuji žákům prostor k reflexi a sebereflexi a pomáhám jim nalézt svůj individuální umělecký projev
 • organizuji tvůrčí projekty nebo workshopy, ve kterých mají žáci možnost pracovat na vlastních i týmových uměleckých projektech a rozvíjet své schopnosti tvorby, komunikace a spolupráce
 • poskytuji žákům konstruktivní zpětnou vazbu na jejich umělecká díla a podporuji je v jejich tvůrčím procesu, pomáhám jim objevovat nové perspektivy a rozvíjet své umělecké dovednosti
 • v diskuzích nad vytvořenými díly vedu žáky k respektu k různorodosti uměleckých projevů a individuálním tvůrčím přístupům
 • využívám umělecké prostředky k reflexi obsahů výuky, abych poskytl žákům nové perspektivy a způsoby, jak porozumět a propojit různé aspekty učiva, tímto způsobem se učení stává více zážitkovým a zapamatovatelným

Hodnoty

 • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

NÁMĚTOVNÍK PROJEVŮ ŽÁKA:

Komponenta: sebevyjádření

 • používá různé umělecké prostředky a nachází pro své sdělení a sebevyjádření ty nevhodnější 
 • s respektem a snahou o porozumění hodnotí umělecké sdělení a sebevyjádření druhých
 • zapojí se do kulturních aktivit a uměleckých projektů v rámci třídy, školy i ve svém okolí a popíše, jak zapojením do těchto aktivit rozvíjí své umělecké dovednosti, komunikační schopnosti, týmovou spolupráci a kreativitu

Komponenta: proces umělecké tvorby 

 • popíše tvůrčí proces (tvůrčí akt) jako způsob komunikace 
 • používá znalosti postupů, prostředků a metod jednotlivých druhů umění a tvořivě je rozvíjí a experimentuje s nimi
 • ve své tvorbě volí druh umění a umělecké prostředky na základě vlastního zájmu a zaměření 
 • podrobněji popíše vybraná vlastní díla, vysvětlí jejich význam, styl, použité prostředky, postupy, které vedly k jejich vytvoření
 • uplatňuje tvořivost i v situacích mimo oblast umělecké tvorby
 • zapojí se do týmové tvorby, přináší vlastní témata, nápady, řešení a zkušenosti, naslouchá návrhům ostatních v týmu a podílí se na hledání společného řešení
 • zhodnotí svůj vlastní tvůrčí přínos i přínos ostatních členů týmu k vytvoření díla a dosažení společného cíle 
 • využívá své zkušenosti z týmové tvorby i mimo oblast umění v běžných situacích skupinové spolupráce 

Očekávané výsledky učení