sdílí své myšlenky a pocity s ostatními prostřednictvím různých uměleckých a kulturních forem

KKT-TRA-000-ZV5-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE

 • organizuji tvůrčí aktivity, ve kterých žáci mají možnost vyjádřit své myšlenky a pocity prostřednictvím malby, kresby, hudby, divadla, tance, filmu a audiovize nebo psaní literárních textů. Tímto způsobem podporuji jejich kreativitu a sebevyjádření
 • propojuji žáky do skupin podle jejich uměleckého zaměření a podporuji je v tvorbě společných uměleckých projektů, jako jsou divadelní nebo taneční výstupy, výstavy, projekce audiovizuálních, hudební vystoupení. Tímto způsobem posiluji jejich schopnost spolupráce a komunikace
 • poskytuji žákům prostor k psaní vlastních textů (básní, příběhů, dialogů) ve kterých mohou sdílet své myšlenky, pocity a prožitky. Texty mohou ilustrovat, zhudebnit, dramatizovat, inscenovat apod. 
 • pořádám kulturní akce, jako jsou výstavy, divadelní a taneční představení, projekce nebo koncerty, literární čtení, na kterých mají žáci možnost prezentovat svá umělecká díla a sdílet je s ostatními spolužáky, učiteli a rodiči

Hodnoty

 • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

NÁMĚTOVNÍK PROJEVŮ ŽÁKA:

Komponenta: sebevyjádření

 • volí si různé umělecké prostředky pro sebevyjádření podle svého zájmu a individuálního zaměření 
 • svojí tvorbou obohacuje dění ve škole a přispívá k celkové atmosféře školy a k estetickým kvalitám prostředí  

Komponenta: proces umělecké tvorby 

 • popíše různé způsoby uměleckého zpracování námětů a témat
 • ve své vlastní nebo skupinové tvorbě a její prezentaci užívá postupy, metody a prostředky různých druhů umění a umělecké tvorby
 • prezentuje svou tvorbu a vysvětlí své inspirace, postupy a prostředky, které použil, a přínos pro sebe sama nebo své okolí 
 • vypráví o svých zkušenostech s tvůrčím procesem, popíše překážky, které musel překonat, a úspěchy, kterých dosáhl 
 • uplatňuje tvůrčí přístup k řešení různých situací i mimo oblast umění
 • přispívá svými nápady a návrhy řešení k týmové tvorbě a přijímá a oceňuje nápady a řešení druhých v týmu
 • vysvětlí, jak se společně s ostatními členy týmu podělil o nápady, řešil konflikty a pracoval na dosažení společného cíle
 • uplatňuje tvořivost a zkušenosti s týmovou tvorbou ve společných činnostech i mimo oblast umění

Očekávané výsledky učení