vyjádří svůj zážitek z hudebního, dramatického a tanečního díla nebo programu, zaujme k němu postoj a reaguje na něj prostřednictvím dalších aktivit či vlastní tvorby

UAK-HTD-002-ZV5-007
divider

Popis a zdůvodnění

Žák se přímo setkává s uměleckými díly v autentickém prostředí nebo prostřednictvím dostupných online zdrojů (záznamy z představení, koncertů, audionahrávky apod.) a vyjádří své pocity, popíše zážitek z takového setkání. Zapojí se do pedagogem řízené komunikace o díle, v níž jednoduše formuluje svůj postoj k dílu. Cestou k formulování postojů nebo k hlubšímu pochopení díla může být pedagogem vedená diskuse, reflexe, ale i aktivity, které využívají stylizovanou slovní tvorbu, pohyb, vizuální vyjádření, zvuky a tóny apod. Díky těmto aktivitám se žák odpoutává od čistě racionálního výkladu díla pomocí slov, hledá i jiné výrazové prostředky pro sdělení prožitků, vztahu k dílu, k tomu, co ho oslovilo, jak na něj dílo působí.

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • slovně vyjádří svůj zážitek z navštíveného představení, koncertu, hudebního programu
  • zapojí se do komunikace o díle 
  • s jednoduchou argumentací k dílu zaujme postoj 
  • reaguje na zážitek ze setkání s uměleckou tvorbou prostřednictvím slova, pohybu, zvuku či jiných nonverbálních výrazových prostředků

Očekávané výsledky učení