používá v komunikaci o interpretaci, tvorbě a její prezentaci základní osvojené pojmy

UAK-HTD-001-ZV5-005
divider

Popis a zdůvodnění

Žák si v tvůrčích a interpretačních činnostech osvojuje základní pojmy hudebního umění, tance a divadla a využívá je v komunikaci – při práci se spolužáky, při rozhovoru o vlastní tvorbě, interpretaci a prezentaci, při reflexi. Významný je akcent na tvůrčí činnosti jako základ pro vytváření pojmové a teoretické opory pro komunikaci o tvorbě, intepretaci a díle. Znalosti těchto pojmů žáci následně využívají i při komunikaci o uměleckém díle.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • používá v komunikaci o hudební tvorbě a její prezentaci základní hudební pojmy (např. tón, hlasivky, nádech, tempo, melodie, zpěvák, hráč na nástroj, dirigent, hudební nástroj)
  • informativně se seznámí se současnou hudební notací jako mezinárodním způsobem záznamu hudební skladby v soustavě notového písma (na bázi šifry); pokud pro nácvik, interpretaci či tvorbu potřebuje pracovat s předlohou, využívá především grafické záznamy, partitury, obrázky, barevné karty a další pomůcky, které při těchto činnostech spolu s nápodobou zastoupí znalost notového systému
  • používá v komunikaci o tvorbě vycházející z postupů divadla a její prezentaci základní pojmy, které si osvojil při tvůrčích činnostech (např. jeviště, hlediště, role, postava, loutka, improvizace, živý obraz, situace, kostým)
  • pojmenuje a ztělesní základní prostředky taneční a pohybové výchovy: těžiště (centrum těla), části těla, základní taneční kroky (chůze, běh, poskok, cval), akce těla (protažení, otočení, skok, pád), základní pojmy prostorové orientace (kruh, řada, zástup, skupina), časové aspekty pohybu (rytmus, pomalý, rychlý pohyb) a vybrané dynamické principy pohybu (lehký, silný pohyb, švih)

Očekávané výsledky učení