vědomě a poučeně využívá pojmy vztahující se k prostředkům a prvkům hudby, divadla a tance při nácviku, tvorbě a interpretaci

UAK-HTD-001-ZV9-006
divider

Popis a zdůvodnění

Při tvůrčích a interpretačních činnostech, společné reflexi i při zpětné vazbě se žák seznamuje s pojmy souvisejícími s hudební, taneční a divadelní tvorbou. Rozšiřuje svůj pojmový aparát, který získal na 1. stupni, vědomě využívá osvojené pojmy v komunikaci při tvorbě a interpretaci, reflexi, zpětné vazbě i v komunikaci o zážitku ze setkání s uměleckým dílem. Pedagog vlastním užíváním pojmů v instrukcích, komentářích, nabízených zdrojích, zejména však vlastní otevřeností pro vyjasňování, doptávání se žáků podporuje a rozvíjí jejich dovednost aplikovat pojmy v žákovských činnostech. 

Žák se učí rozumět základním oborovým pojmům, vědomě je užívat v komunikaci o tvorbě a díle (označuje pomocí pojmů základní procesy, prostředky a formy), rozumět jim ve sděleních ve veřejném prostoru (plakáty, programy, informace o díle na webu apod.). Cílem není testovat znalost pojmů, ale vést žáky k jejich porozumění a aktivnímu užívání některých z nich ve vlastní tvorbě, komunikaci o ní i v komunikaci o uměleckém díle. 

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • při své tvorbě a interpretaci i komunikaci o ní se seznamuje s dalšími pojmy souvisejícími s postupy a prostředky hudby, tance, divadla, specificky potom např.:

Hudební výchova: Na vhodně vybraném hudebním materiálu (lidové písni, úryvku nonartificiální hudby) se seznámí s hudebními pojmy a názvoslovím od nejzákladnějších (kvality tónu, takt, notové hodnoty) po náročnější (hudebně výrazové prostředky/kvality, tempová a interpretační označení).

Taneční výchova: V komunikaci a v tvůrčích činnostech používá a ztělesňuje pojmy, které popisují základní prostředky taneční a pohybové výchovy týkající se těla, časových, prostorových aspektů pohybu a dynamických pohybových kvalit. Od 1. stupně jsou žáci seznamováni s odbornými pojmy týkajícími se např. pojmenování jednotlivých částí těla a různých druhů pohybů, na 2. stupni si žák osvojuje další pojmy související s tanečním projevem a tvůrčím procesem (hlavní vertikální osa těla, pohybový princip, prostorové úrovně, směry, půdorysné a vzdušné prostorové dráhy, vedený pohyb, kontrast, frázování, improvizace, kompozice, choreografie).

Dramatická výchova: V tvůrčích činnostech se seznamuje s dalšími pojmy souvisejícími s divadlem a dramatickou výchovou (dialog, monolog, kompozice, imaginární rekvizita, dramatická situace, jednání, scénografie, horké křeslo, vnitřní hlasy, skupinová role). 

  • rozumí instrukcím obsahujícím tyto pojmy
  • vědomě užívá pojmy, s nimiž se seznámil, při své tvorbě a komunikaci o ní ve své práci, diskusích, zpětných vazbách
  • v případě neporozumění jiným pojmům (např. v instrukcích učitele, v textech, ve vyjádření spolužáků) se doptá na jejich význam 

Očekávané výsledky učení