reaguje na výtvarné umělecké dílo a umělecký film prostřednictvím slova, pohybu, zvuku či jiných nonverbálních prostředků

UAK-VFV-002-ZV5-002
divider

Popis a zdůvodnění

Je důležité, aby měl žák opakovanou příležitost si vyzkoušet, že slova nejsou jediným prostředkem, kterým může svůj prožitek a pochopení výtvarného nebo filmového uměleckého díla vyjádřit. Různými prostředky lze ještě více zdůraznit různé stránky a významy díla, které žák objevil.

Prožitek a pochopení díla je sice subjektivní záležitost, ale lze ho sdílet a komunikovat s ostatními. Na základě této komunikace se prožitek a pochopení prohlubuje, „usazuje se” a je cenným zdrojem sebereflexe ve tvůrčí rovině i mimo ni. Tento proces může být obtížné verbalizovat, proto je možné využít specifické vyjadřovací prostředky jednotlivých druhů umění. Současně se tak můžeme „pohybovat“ napříč uměleckými obory a vytvářet účinné mezipředmětové vztahy. Zásadní je ovšem žáky do ničeho nenutit, nechat jim prostor a čas, aby případně sami objevili to, co je pro ně podstatné, a sami našli cestu, jak se o svém prožitku podělit s ostatními.

Hodnoty

 • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

 • transformuje svůj zážitek do vlastních tvůrčích aktivit, na výtvarné a filmové umělecké dílo reaguje:
  • krátkým textovým vzkazem nebo básní
  • fotografií, která vzbuzuje asociace s dílem, nebo může vybrat k dílu fotografii odpovídajícího prostředí (např. u instalace)
  • převedením díla do zvukové podoby
  • pohybovou improvizací, využitím prvků performance
  • obrazovou tvorbou (kresbou, malbou apod.)

Očekávané výsledky učení