užívá aktivně audiovizuální sdělení jako prostředek komunikace a nástroj objevování světa, poznání sebe sama a sebevyjádření

UAK-VFV-001-ZV9-006
divider

Popis a zdůvodnění

Žák vědomě, aktivně a poučeně tvoří s pomocí audiovizuálních nástrojů (záznamových zařízení – zejména fotoaparáty, telefony, tablety, kamery) krátké audiovizuální sdělení tak, aby byl výsledek srozumitelný a komunikovatelný ostatním (spolužákům, učitelům, rodičům). Žák popíše obsah svého audiovizuálního sdělení a to, co tím chtěl říct. Vlastní audiovizuální tvorbu využívá k objevování světa, poznávání sebe sama a k sebevyjádření. Při osvojování znalostí a zkušeností spojených s audiovizuální tvorbou prohlubuje své pochopení audiovizuální kultury a technologie.

OVU je součástí společného základu zejména proto, že žáci již dnes spíše neuvědoměle audiovizuální technologie k vyjadřování a prozkoumávání světa používají. Pod vhodným vedením může být tato práce reflektovaná, bezpečná a podporující uměleckou tvorbu jako proces sebevyjádření.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • podle zadání individuálně nebo ve skupině naplánuje realizaci krátkého audiovizuálního sdělení (např. krátké reportážní video v délce několika záběrů, medailon osobnosti školy, audiovizuální anketa, pozvánka na školní akci)
  • individuálně nebo ve skupině vytvoří krátký audiovizuální útvar
  • vnímá a chápe rozdíl mezi plánem a realizovaným výsledkem z hlediska srozumitelnosti
  • navrhne nebo realizuje šíření krátkého audiovizuálního útvaru cílové divácké skupině (školní profil na sociální síti, školní videokanál, letáky s odkazem aj.)

Očekávané výsledky učení