pracuje s jedinečností vlastní osobnosti

KKP-SEB-000-ZV9-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE: 

 • přispívám k vytváření osobních plánů rozvoje pro žáky, ve kterých si stanovují krátkodobé a dlouhodobé cíle 
 • poskytuji pravidelnou zpětnou vazbu a podporu při dosahování cílů a upřesňování jejich seberozvojových plánů 
 • vedu s žákem debaty o tom, jak se mu daří využívat to, co se naučil v OSEV – tematika poznání sebe samotného 
 • začleňuji pravidelné aktivity na sebereflexi, kde si žáci mohou uvědomovat své úspěchy, výzvy a osobní růst (umožním žákům psát deníky, reflektovat na své zkušenosti a sdílet své myšlenky v diskusích ve třídě, zaznamenávat seberozvoj do kompetenčních kruhů, map pokroku) 
 • nabízím aktivity, které posilují sebevědomí žáků (umožnění prezentace jejich prací před třídou, zapojení do projektů nebo získávání nových dovedností, možnost nahlížet na téma nadoborově, různými metodami jej poznávat) 
 • poskytuji žákům prostor pro poznávání sebe sama (kým jsou, kým by chtěli být-kam se mohou posunout, kým by být nechtěli, kam patří, jak působí na ostatní lidi a prostředí) 
 • pomáhám žáků poznávat své zájmy, schopnosti a hodnoty (zaměřuji se na propojení témat výuky či dovedností a postojů z učení) 
 • debatuji s žáky o budoucnosti (kariéra, životní cesta, vize, plány) 
 • vedu žáky k tomu, aby si uvědomovali emoce a potřeby sebe sama i druhých 
 • vedu žáky k tomu, aby si uvědomovali dopady vlastního chování na sebe, ostatní lidi i přírodu 
 • učím žáky efektivním strategiím sebeorganizace a plánování času (stanovování priorit, vytváření rozvrhu činností, nastavování reálných cílů) 
 • poskytuji podporu při organizaci projektů a činností, aby si žáci osvojili dovednosti samostatné i skupinové práce 
 • poskytuji uznání a pozitivní zpětnou vazbu, aby žáci pocítili svou hodnotu a úspěchy 
 • pracuji s žáky tak, aby chápali, že jejich schopnosti, dovednosti a zájmy spolu souvisí 

Hodnoty

 • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

NÁMĚTOVNÍK PROJEVŮ ŽÁKA:

komponenta: sebepojetí  

 • vlastními slovy popíše své vlastnosti, temperament i výrazné rysy osobnosti 
 • váží si vlastní jedinečnosti (osobní vlastnosti, dovednosti a schopnosti, charakter; vrozené předpoklady, osobní potenciál) 
 • promítá vlastní jedinečnost do modelových situací 
 • vysvětlí, proč je důležité mít pozitivní vztah sám k sobě 
 • pojmenuje, jak na své osobnosti může pracovat 
 • popisuje představu ideální budoucnosti (uvědomění si vlastního já i okolního světa, společenství lidí apod.) 
 • nachází vstřícný postoj k sobě samotnému (akcentuje, že se vše netočí jen kolem jeho osoby) 
 • pracuje na aktivním rozvoji své osobnosti (rozvoj jednotlivých složek) 
 • odpovídá na otázku: Kdo jsem já? (využívá různých úhlů pohledu) 

komponenta: seberegulace, sebeorganizace  

 • uvědomuje si odpovědnost sebe samého za svůj osobnostní rozvoj 
 • reguluje své chování a emoce jak v pozitivních, tak v méně komfortních situacích  

 komponenta: sebereflexe, sebeřízení 

 • pojmenuje své silné a slabší stránky 
 • reflektuje své jednání a chování, rozhodnutí a jejich následky 
 • ovládá vlastní chování 
 • rozpozná, kdy je třeba se přizpůsobit novým situacím a kontextům (aktivně pracuje na svém sebeřízení) 

komponenta: sebevědomí  

 • rozhoduje se samostatně a svá rozhodnutí zdůvodní 
 • vyhledává konstruktivní zpětnou vazbu, která mu pomáhá v osobním rozvoji 
 • popíše své ideální já (jak k němu směřuje) 
 • důvěřuje ve své schopnosti a dovednosti (zkouší je i v nových situacích a za jiných okolností využít) 
 • je ochoten zkoušet nové věci 
 • popíše své ideální já (jaký bych chtěl být), reálné já (jaký jsem), požadované já (jaký bych měl být), nechtěné já (kým nechci být) 
 • důvěřuje ve své schopnosti a dovednosti, které měl možnost dříve vyzkoušet a zkouší je i v nových situacích a kontextech 

 

Očekávané výsledky učení