ve svých kariérových plánech zohledňuje vzdělávací a pracovní příležitosti, které jsou mu otevřené

CSP-OSV-003-ZV9-010
divider

Popis a zdůvodnění

Očekávaný výstup je zaměřený na kariérové plánování a poznávání široké škály vzdělávacích a pracovních příležitostí. Žák se učí posoudit své vlastní představy, možnosti a předpoklady pro svůj budoucí život. Uvědomí si svou aktivní roli v objevování možných příležitostí a učí se rozvíjet strategie pro překonávání různých omezení. Získá otevřený a respektující přístup k různým formám uspořádání osobního a pracovního života.

Sestavování plánů rozvoje pomáhá žákovi lépe se připravit na přechod mezi stupni vzdělávání, přechod ze vzdělávání na trh práce a další změny kariéry. Prostřednictvím plánování si žák volí vhodné strategie a uskutečňuje relevantní kroky pro svůj rozvoj, v souladu se svými prioritami. Na základě poznávání široké škály vzdělávacích a pracovních příležitostí a reflexe vlastního pokroku si průběžně upravuje své plány.

Hodnoty

  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • rozpozná dovednosti a vědomosti, které budou pro jeho budoucí povolání klíčové, a zaměří se na jejich rozvoj
  • seznámí se se širokou škálou vzdělávacích a pracovních příležitostí, které jsou mu otevřené (např. v oblasti formálního vzdělávání rozpoznává druhy a úrovně vzdělávání, zná možnosti neformálního a informálního učení, rozlišuje různé formy zaměstnaneckých vztahů a podnikání atp.)
  • v kariérovém plánování a rozhodování využívá informace o svých možnostech a omezeních
  • prozkoumává horizonty a chápe svoji aktivní roli v jejich rozšiřování (představy o vlastních možnostech a limitech, socioekonomické znevýhodnění, genderové a jiné stereotypy atd.)
  • uplatňuje strategie pro překonání různých omezení a stereotypů 
  • reflektuje své kariérové plány z hlediska udržitelnosti života na Zemi

Očekávané výsledky učení