popíše a interpretuje zhlédnuté audiovizuální dílo a zhodnotí jeho význam pro sebe sama, ostatní a společnost

UAK-VFV-002-ZV9-002
divider

Popis a zdůvodnění

V 9. ročníku žák umí audiovizuální dílo popsat (děj, výrazové prostředky), interpretovat a zhodnotit jeho význam pro sebe sama, ostatní a společnost. Rozlišuje základní umělecké druhy filmu (hraný, dokumentární, animovaný, experimentální) a audiovizuální produkce (film, televizní tvorba, počítačové hry, online tvorba aj.) a základní filmové žánry. Je schopen zařadit vybraná audiovizuální díla žánrově, druhově a historicky, ale také umí odlišit filmy krátko-, středo- a dlouhometrážní, identifikovat základní zápletku, rozlišit hlavní postavy od vedlejších, případně odhadnout, zda je film výsledkem natáčení ve skutečném prostředí, nebo ve studiu či počítači.

OVU podporuje u žáků setkání s individuálním filmovým či audiovizuálním dílem a rozvíjí schopnost soustředěného a intenzivního setkání s tímto dílem i jeho analýzu a reflexi. Žák si uvědomí, že film je důležitým kulturním fenoménem a dokáže ho vhodně zařadit, podobně jako pracuje s dílem literárním.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • soustředěně zhlédne filmové či audiovizuální dílo
  • popíše obsah a výrazové prostředky zhlédnutého audiovizuálního díla či ukázky bez použití hodnoticích a interpretačních prvků; při popisu díla využije odbornou terminologii
  • odhadne tvůrčí záměr vybraného díla
  • zařadí dílo podle druhu (hraný, dokumentární, animovaný, experimentální film) a žánru (komedie, drama, muzikál, historický film, adaptace)
  • vybraná díla zařadí do historických souvislostí
  • zhodnotí, jaký má dílo přínos pro něj osobně, pro ostatní (spolužáci, kamarádi) a pro společnost
  • diskutuje o specificích výsledku audiovizuální tvorby

Očekávané výsledky učení